*
logo
*

Základní jazyková terminologie pro studium

PRE Vydáno dne 03.08.2020

Víte, co znamenají slova jako Akkuzativ, Plural nebo Konjunktion? Proč je dobré znát pár základních jazykových termínů vám objasní tento článek.Základní jazyková terminologie

Každý student, který to se studiem jazyka myslí vážně, potřebuje i při výuce a učení dříve či později přejít z češtiny do němčiny.
Ať už si tedy občas potřebujeme najít v gramatické příručce něco o slovosledu, sledujeme výuková videa na Youtube či nám učitel vysvětluje, proč jsme použili špatný pád, je dobré rozumět výrazům jako Dativ, Substantiv či Fall.

Potřebujeme teorii?

Možná si leckdo z vás teď říká, že jste ani v češtině nikdy nepotřebovali vědět, co je přídavné jméno či příslovce, tak k čemu to v cizím jazyce.
Samozřejmě, že se cizí jazyk dá naučit i bez znalosti jazykové terminologie a vlastně i bez jakéhokoli učení gramatiky a další teorie – vždyť stačí jen číst, poslouchat a povídat si s někým, kdo daný jazyk ovládá. To je jistě pravda, nicméně doba, za kterou se tímto způsobem jazyk kvalitně naučíme se tím zaprvé docela prodlouží TTT, a zadruhé musí jít o poměrně intenzivní kontakt porovnatelný s dlouhodobým pobytem v cizí zemi – a toho není většina studentů schopna dosáhnout.
Proto silně doporučuji doplňovat četbu a poslech i teorií – pochopení pravidel jazyka vám umožní mluvit a psát správně bez neustálé metody pokus-omyl. A právě k tomu budete potřebovat pár termínů, bez nichž se neobejdete.

Slovní druhy

V každém jazyce se dají slova rozdělit podle funkce do kategorií, na takzvané slovní druhy. Nejdůležitějšími slovními druhy jsou podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa a příslovce. Dále pracujeme s předložkami a spojkami.
Níže si v přehledu nejprve krátce vysvětlíme, co slovní druh označuje a poté si řekneme, jaké je německé označení v jednotném a množném čísle.

Podrobnější výklad k některým jevům najdete ve vložených odkazech na starší články.

Podstatná jména

Podstatná jména jsou slova, která označují lidi, zvířata, věci apod., např. die Frau TTT, der Baum TTT, das Auge TTT

das Substantiv /ˈzʊpstanˌtiːf/ TTTSubstantive /ˈzʊpstanˌtiːvə/  TTT

Přídavná jména

Přídavná jména jsou slova, která označují vlastnosti věcí, lidí apod., např. blau TTT, jung TTT, schrecklich TTT

das Adjektiv /ˈatjɛktiːf/ TTTAdjektive /ˈatjɛkˌtiːvə/  TTT

Zájmena

Zájmena jsou slova, která používáme místo podstatných jmen nebo k jejich doplnění. Tedy místo Karl řekneme er TTT, místo die Katze TTT řekneme sie TTT. Nebo slovo Haus TTT doplníme zájmenem – mein Haus TTT, dieses Haus TTT.

das Pronomen /pʁoˈnoːmən/ TTTPronomina /pʁoˈnoːmina/  TTT

Číslovky

Číslovky jsou slova, která udávají počet, množství, pořadí, násobky a pod.

das Numerale /numeˈʁaːlə/ TTTNumeralia /numeˈʁaːli̯a/ nebo Numeralien /numeˈʁaːli̯ən/ TTT

Často ale lidé používají i zjednodušeně prostě die Nummer TTTNummern  TTT

Slovesa

Slovesa jsou slova, která říkají, co se děje, co kdo dělá, dělal, udělá apod., např. gehen TTT, er spricht TTT, das Flugzeug fiel TTT.

das Verb /vɛʁp/ TTTVerben /ˈvɛʁbn̩/  TTT

das starke Verb TTT
das schwache Verb  TTT

unregelmäßiges Verb TTT
regelmäßiges Verb  TTT

trennbares Verb TTT
untrennbares Verb  TTT

Co přesně znamená silné, slabé či nepravidelné sloveso se dočtete v našem seriálu.

Příslovce

Příslovce jsou slova, která upřesňují sloveso a děj, a říkají, jakým způsobem se daná věc děje, např. schnell TTT, wirklich TTT, sofort TTT.

das Adverb /atˈvɛʁp/ TTTAdverbien /atˈvɛʁbi̯ən/  TTT

Předložky

Předložky stojí před podstatnými jmény a zájmeny, např. mit TTT, ohne TTT či auf TTT. Více se o předložkách dočtete v našich článcích.

die Präposition /pʁɛpoziˈt͡si̯oːn/ TTT
Präpositionen /pʁɛpoziˈt͡si̯oːnə­n/  TTT

Spojky

Spojky spojují slova a věty, např. und TTT, weil TTT, oder TTT apod. Více v článcích o větné stavbě.

die Konjunktion /kɔnjʊŋkˈt͡si̯oːn/ TTT
Konjunktionen /kɔnjʊŋkˈt͡si­̯oːnən/  TTT

Kategorie u podstatných jmen

Abychom mohli správně sestavovat věty, potřebujeme u podstatných jmen znát – jak si možná pamatujete ze školy – pád, číslo a rod.

pád

Čeština má 7 pádů, němčina 4 (viz článek).
der Fall /fal/ TTTdie Fälle /ˈfɛlə/  TTT

der Nominativ /ˈnoːminaˌtiːf/ TTT
der Genitiv /ˈɡeːnitiːf/ TTT
der Dativ /ˈdaːtiːf/ TTT
der Akkusativ /ˈakuzaˌtiːf/  TTT

číslo

Číslo máme jednotné nebo množné, tzn. že mluvíme o jedné věci/člověku nebo více věcech/lidech. Potřebujeme ho hlavně k správnému určení tvaru slovesa.

der Singular /ˈzɪŋɡuˌlaːɐ̯/ TTT
der Plural /ˈpluːʁaːl/  TTT

rod

Rody máme tři: mužský, ženský a střední a potřebujeme je hlavně k určení správného tvaru členů a přídavných jmen.

das Femininum /ˈfeːmiˌniːnʊm/ TTTfeminin /ˌfemiˈniːn/ TTT
das Maskulinum /ˈmaskuliːnʊm/ TTTmaskulin /ˌmaskuˈliːn/ TTT
das Neutrum /ˈnɔɪ̯tʁʊm/ TTTneutral /nɔɪ̯ˈtʁaːl/  TTT

Použít lze tato slova např. následovně:

Der Baum ist ein Maskulinum. TTT

nebo

Der Baum ist maskulin. TTT

případně

Es gibt keine Endung im Singular vom Femininum. TTT

členy

Když už jsme zmínili členy, jak asi víte, v němčině existuje člen určitý, neurčitý a tzv. nulový.

der Artikel /ˌaʁˈtiːkl̩/ TTT
der bestimmte Artikel /bəˈʃtɪmtə/ TTT
der unbestimmte Artikel /ˈʊnbəʃtɪmtə/ TTT
der Nullartikel /ˈnʊlʔaʁˌtiːkl̩/  TTT

skloňování

U německých podstatných jmen potřebujeme také vědět, zda se skloňují tzv. silně, slabě nebo smíšeně (viz Skloňování podstatných jmen).

die Deklination /ˌdeklinaˈt͡si̯oːn/ TTT
starke Deklination /ˈʃtaʁkə/ TTT
schwache Deklination /ˈʃvaxə/ TTT
gemischte Deklination /ɡəˈmɪʃtə/  TTT

Další užitečná slůvka

Koncovka

Koncovka je písmeno, písmena či slabika, která se přidává na konec slova, aby se tak rozlišil např. pád, číslo, rod, čas apod.

die Endung /ˈɛndʊŋ/ TTT
die Endsilbe /ˈɛntˌzɪlbə/  TTT

die Fallendung TTT

Příklady:
MannManns (pádová koncovka pro 2. pád)
gehengehst (koncovka pro druhou osobu jednotného čísla přítomného času)

Předpona

Předpona je písmeno, písmena či slabika, která se přidává na začátek slova a mění jeho význam.

die Vorsilbe /ˈfoːɐ̯ˌzɪlbə/ TTT
trennbare Vorsilbe /ˈtʁɛnbaːʁə/ TTT
untrennbare Vorsilbe /ʊnˈtʁɛnbaːʁə/  TTT

Příklady:
fallengefallen (neodlučitelná předpona)
stellenvorstellen (odlučitelná předpona)
ZeitUrzeit (předpona u podstatného jmé­na)

Angličtina používá především u slovních druhů některé výrazy velice podobné němčině, protože oboje vychází z latiny. Mnoho jiných termínů ale nepotřebuje (pády, odlučitelné předpony…), jiné jsou nedůležité (rod, skloňování).
Zato se vyřádí v oblasti předpon (prefix) a přípon (suffix) (viz zde), potažmo frázových sloves, která mají stejnou funkci jako německá předponová slovesa.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Výslovnost: Slabá a silná slova

Ne všechna slova se vždy vyslovují tak, jak je najdeme ve slovníku. Proč, která a jak na ně vyzrát – to najdete v tomto článku.

STARTER

Sloveso WISSEN

Základní informace o slovese WISSEN.

STARTER

Test: Základní předložky - čas

Vyzkoušejte si, zda ovládáte základní předložky, které se používají při udávání času.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní jazyková terminologie pro studium 2 1035 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 11 měsíci