Mein Deutsch

Slovesa s předponami - Úvod

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.06.2021

Úvodní článek seriálu o slovesech s předponami, bez nichž se v němčině neobejdeme.Toto je úvodní článek o slovesech s předponami. Najdete zde obecné informace a pár tipů a triků.
V příštích článcích se potom podíváme na jednotlivá nejčastěji používaná předponová slovesa.

Úvod

Tak jako v jiných jazycích, i v němčině existují slovesa s předponami, tj. taková, jejichž původní význam je změněn předponou. Např.
stehen – stát
aufstehen – vstát

V některých případech můžeme nalézt podobnost s češtinou, v jiných naopak vůbec ne:
hören – slyšet
aufhören – přestat

Některé předpony jsou odlučitelné (nemusí být vždy spojené se slovesem), jiné neodlučitelné.
gefallenEs gefällt mir nicht. TTT *1
ausmachenEr macht das Licht niemals aus. TTT *2

Existují i předponová slovesa, která vznikla z podstatných jmen (ne ze sloves):
die Sicht TTT *3besichtigen TTT *4

Rozdělení předpon

Nejprve si pro pořádek rozdělíme předpony na odlučitelné a neodlučitelné a potom si krátce řekneme něco k jejich významu.

Přehled

V tabulce níže vidíte, které předpony jsou odlučitelné (přízvučné) a které neodlučitelné (nepřízvučné):

odlučitelné (přízvučné) někdy odlučitelné neodlučitelné (nepřízvučné)
ab- durch- be-
an- über- ge-
auf- um- ent-
aus- unter- emp-
bei- wider- er-
mit- wieder- ver-
nach- zer-
vor- miss- TTT *5
zu-    

Někdy odlučitelné předpony

V tabulce jste si asi všimli třetí kategorie předpon – dílem odlučitelných. Jsou to takové, které lze někdy odloučit a jindy ne. Záleží to na významu. V každém kvalitním slovníku najdete rozlišeno, v kterém případě lze předponu odloučit.

Obecně lze ale říci, že taková předpona je
- odlučitelná u nepřechodných sloves (nemají předmět, tj. nelze s nimi použít “někomu/někoho/ně­co”) a dále u sloves přechodných (mají předmět), kde je sloveso v původním (“fyzickém”) významu
- neodlučitelná u přechodných sloves (mají předmět), kde se ale s předmětem přímo nic nedělá, a dále u přechodných sloves v přeneseném významu

příklady:
die Möbel umstellen (jde o fyzické přestavení nábytku)
das Haus umstellen (dům se obklíčí, policisté jsou kolem, ale s domem samotným nic nedělají)

Odlučitelné předpony z příslovcí

Mezi odlučitelné předpony se řadí i takové, které jinak většinou plní funkci příslovce:

ein- TTT *6
empor- TTT *7
fort- TTT *8
her- TTT *9
hin- TTT *10
los- TTT *11
nieder- TTT *12
weg- TTT *13
weiter- TTT *14
wieder- TTT *15
zurück- TTT *16

Pozn.:
Složená slovesa, která se dříve psala dohromady, se podle nového pravopisu píší v mnoha případech zvlášť (např. kennen lernen, spazieren gehen, Eis laufen, Rad fahren…)
Některá (zvláště ta, kde je předpona bez samostatného významu) ale zůstávají psaná dohromady (stattfinden, feststellen…)

Kombinace více předpon

Odlučitelné přípony se často kombinují. V takovém případě se považují za celek a oddělují se společně:
hervorrufen – Sie rufen ihn hervor. TTT *17
hinzukommen – Ich kam gerade hinzu, als… TTT *18

Nejčastěji uvidíte kombinace s těmito předponami:
da/r-
her-
hin-
zu-

Přízvuk

Odlučitelné předpony jsou vždy přízvučné, a to i když stojí samostatně:

Ich werde etwas ausdenken. TTT *19
Er hat es gut ausgedacht. TTT *20
Denk das bald aus, bitte. TTT *21

Podrobný článek o tom, jak se odlučitelné předpony chovají, najdete zde.

Neodlučitelné předpony přízvučné nejsou – přízvuk leží na základním slovesu:

Das kannst du nicht beweisen! TTT *22
Er entkommt ihr nie. TTT *23

Přízvuk zůstává stejný i když ze slovesa vytvoříme jiný slovní druh:
ausbilden TTT *24Ausbildung TTT *25
bedeuten TTT *26Bedeutung TTT *27

Více o výslovnosti viz článek Slovní přízvuk.

Význam předpon

V tomto seriálu se budeme prodrobně věnovat jednotlivým slovesům v příslušných článcích. V následujících odstavcích bych ale naznačil obecné významy jednotlivých předpon, což vám mnohdy pomůže rámcově porozumět i neznámým slovesům.

“Lehké” předpony

Zejména předpony vytvořené z předložek/přís­lovcí nám jsou ve většině případů jasné.
Např. sloveso mitreisen /ˈmɪtˌʁaɪ̯zn̩/ nemusíme nijak složitě luštit, jeho význam je “cestovat+s” (někým) = spolucestovat.
nachmachen /ˈnaːxˌmaxn̩/ → “dělat+po (někom)” = napodobovat, imitovat
hinüberblicken /hɪˈnyːbɐˌblɪkn̩/ = dívat se na druhou stranu (ulice apod.)

Jindy musíme o trochu více přemýšlet, ale podoba s češtinou tu stále je:
ausgehen /ˈaʊ̯sˌɡeːən/  – vyjít (ven); vyjít si; vycházet (z předpokladu) apod.
auskommen /ˈaʊ̯sˌkɔmən/ (vyjít, vystačit – s penězi) má sice abstraktní význam, ale je hodně podobné české logice jít – vyjít.

Méně jasné předpony

Níže uvedu méně jasné předpony vždy s několika příklady sloves a jejich významů – na nich sami uvidíte, kterým “směrem” přibližně význam dané předpony směřuje. Pochopitelně je lepší si přesný význam vždy dovyhledat ve slovníku.

be-

Na této první předponě si ukážeme podrobněji několik typů sloves.
Některá slovesa znají již začátečníci, protože je často potřebujeme.

bestellen /bəˈʃtɛlən/ TTT *28
besuchen /bəˈzuːxən/ TTT *29

Jiná jsou sice pro pokročilejší, ale jejich význam je příbuzný základnímu slovesu a dá se tak lehce odvodit:

halten /ˈhaltn̩/ TTT *30behalten /bəˈhaltn̩/ TTT *31
arbeiten /ˈaʁbaɪ̯tn̩/ TTT *32bearbeiten /bəˈʔaʁbaɪ̯tn̩/ TTT *33
danken /ˈdaŋkn̩/ nebo /ˈdaŋkŋ̍/ TTT *34sich bedanken /bəˈdaŋkn̩/ TTT *35

Někdy nám pomůže znalost angličtiny:

drucken /ˈdʁʊkn̩/ TTT *36beeindrucken /bəˈʔaɪ̯nˌdʁʊkn̩/ TTT *37
(press → impress)

ge-

Některá slovesa existují pouze s předponou ge- (tj. nelze použít např. nießen, schehen…)
genießen /ɡəˈniːsn̩/ TTT *38
geschehen /ɡəˈʃeːən/ TTT *39
gewinnen /ɡəˈvɪnən/ TTT *40

Jak jsme si již řekli v úvodu, někdy nalezneme spojitost s původním slovesem:
brauchen /ˈbʁaʊ̯xn̩/ TTT *41gebrauchen /ɡəˈbʁaʊ̯xn̩/ TTT *42

Jindy se můžeme snažit, jak chceme, ale žádnou logiku nenajdeme:
fallen /ˈfalən/ TTT *43gefallen /ɡəˈfalən/ TTT *44
hören /ˈhøːʁən/ hovorově /ˈhøːɐ̯n/ TTT *45gehören /ɡəˈhøːʁən/ TTT *46

emp-

Tato předpona se objevuje jen u několika sloves. Spojitost s původními slovesy je poněkud nejasná.

fangen /ˈfaŋən/ TTT *47empfangen /ɛmˈp͡faŋən/ TTT *48
fehlen /ˈfeːlən/ TTT *49empfehlen /ɛmˈp͡feːlən/ TTT *50
finden /ˈfɪndn̩/ TTT *51empfinden /ɛmˈp͡fɪndn̩/ TTT *52

ent-

Přibližný význam je u většiny sloves “dát pryč” a může odpovídat české předponě “od-”.

decken /ˈdɛkn̩/ TTT *53entdecken /ɛntˈdɛkn̩/ TTT *54
fern /fɛʁn/ TTT *55entfernen /ɛntˈfɛʁnən/ TTT *56
führen /ˈfyːʁən/ TTT *57entführen /ɛntˈfyːʁən/ TTT *58
halten /ˈhaltn̩/ TTT *59enthalten /ɛntˈhaltn̩/ TTT *60

Některá slovesa nepatří mezi základní slovní zásobu, přesto jim budeme velmi snadno rozumět:
die Demokratie /demokʁaˈtiː/ TTT *61entdemokratisi­eren /ɛntˈdemokʁatiˈziːʁən/ TTT *62
die Farbe /ˈfaːɐ̯bə/ TTT *63entfärben /ɛntˈfɛʁbn̩/ TTT *64
zu gehen /ˈɡeːən/ TTT *65entgehen /ɛntˈɡeːən/ TTT *66
der Saft /zaft/ TTT *67entsaften /ɛntˈzaftn̩/ TTT *68
dunkel /ˈdʊŋkl̩/ TTT *69entdunkeln /ɛntˈdʊŋkl̩n/ TTT *70
das Haar /haːɐ̯/ TTT *71enthaaren /ɛntˈhaːʁən/ TTT *72

um-

Předpona um- může fungovat ve dvou rozdílných významech.
Kromě přepisu výslovnosti ukazuje přízvuk i tučné písmo. Pozor – někde stojí rozdíl ve významu právě pouze na výslovnosti!

všude kolem, přes okolo
umgehen /ˈʊmɡeːən/ TTT *73 umgehen /ʊmˈɡeːən/ TTT *74
umfahren /ˈʊmˌfaːʁən/ TTT *75 umfahren /ʊmˈfaːʁən/ TTT *76
umbauen /ˈumˌbaʊ̯ən/ TTT *77 umbauen /umˈbaʊ̯ən/ TTT *78
umarbeiten /ˈʊmʔaʁˌbaɪ̯tn̩/ TTT *79 umarmen /ʊmˈʔaʁmən/ TTT *80
umbringen /ˈʊmˌbʁɪŋən/ TTT *81  
umformen /ˈʊmˌfɔʁmən/ TTT *82  
umfragen /ˈʊmˌfʁaːɡŋ̩/ TTT *83  

ver-

Opět tu máme některá slovesa se snadno uhodnutelným významem – zde předpona znamená přibližně “udělat nějakým”:
besser /ˈbɛsɐ/ TTT *84verbessern /fɛɐ̯ˈbɛsɐn/ TTT *85
breit /bʁaɪ̯t/ TTT *86verbreiten /fɛɐ̯ˈbʁaɪ̯tn̩/ TTT *87
einfach /ˈaɪ̯nfax/ TTT *88vereinfachen /fɛɐ̯ˈʔaɪ̯nfaxn̩/ TTT *89

Sloveso lze takto udělat i např. ze slůvka nein
nein /naɪ̯n/ TTT *90verneinen /fɛɐ̯ˈnaɪ̯nən/ TTT *91

A jiná, kde význam budeme těžko hádat:
verkaufen /fɛɐ̯ˈkaʊ̯fn̩/ TTT *92
verstehen /fɛɐ̯ˈʃteːən/ TTT *93
verlieren /fɛɐ̯ˈliːʁən/ TTT *94
vergessen /fɛɐ̯ˈɡɛsn̩/ TTT *95
verbieten /fɛɐ̯ˈbiːtn̩/ TTT *96
verbringen /fɛɐ̯ˈbʁɪŋən/ TTT *97
verübeln /fɛɐ̯ˈˈyːbl̩n/ TTT *98

ein-

Význam je přibližně “dovnitř do něčeho”.

einsteigen /ˈaɪ̯nˌʃtaɪ̯ɡn̩/ TTT *99
einkaufen /ˈaɪ̯nˌkaʊ̯fn̩/ TTT *100
einatmen /ˈaɪ̯nˌʔaːtmən/ TTT *101
einbrechen /ˈaɪ̯nˌbʁɛçn̩/ TTT *102
eincremen /ˈaɪ̯nˌkʁeːmən/ TTT *103
einfallen /ˈaɪ̯nˌfalən/ TTT *104
einfühlen /ˈaɪ̯nˌfyːlən/ TTT *105
eindeutschen /ˈaɪ̯nˌdɔɪ̯t͡ʃn̩/ TTT *106

er-

Změna stavu – s určitým nepřesným zjednodušením lze říci, že výsledkem je základní sloveso.
Např. když něco poznám (erkennen), tak to na konci znám (kennen).

erkennen /ɛɐ̯ˈkɛnən/ TTT *107
erblinden /ɛɐ̯ˈblɪndn̩/ TTT *108
erdenken /ɛɐ̯ˈdɛŋkn̩/ TTT *109
erdrücken /ɛɐ̯ˈdʁʏkn̩/ TTT *110
erfahren /ɛɐ̯ˈfaːʁən/ TTT *111
erfinden /ɛɐ̯ˈfɪndn̩/ TTT *112
sich erkälten /ɛɐ̯ˈkɛltn̩/ TTT *113
erwärmen /ɛɐ̯ˈvɛʁmən/ TTT *114

zer-

Význam této předpony se dá vyjádřit slovy “na kusy, na padrť”:

zerbrechen /t͡sɛɐ̯ˈbʁɛçn̩/ TTT *115
zerdrücken /t͡sɛɐ̯ˈdʁʏkn̩/ TTT *116
zerfallen /t͡sɛɐ̯ˈfalən/ TTT *117
zerteilen /t͡sɛɐ̯ˈtaɪ̯lən/ TTT *118
zerstören /t͡sɛɐ̯ˈʃtøːʁən/ TTT *119
zerschlagen /t͡sɛɐ̯ˈʃlaːɡn̩/ TTT *120
zerfressen /t͡sɛɐ̯ˈfʁɛsn̩/ TTT *121

Závěr

Rozdělili jsme si předponová slovesa dle různých kritérií a viděli jsme příklady jejich užití. V dalších článcích se podíváme vždy na konkrétní sloveso a jeho významy s předponami.

Procvičit si použití předponových sloves můžete v našem testu.

Překlad:
 1. To se mi nelíbí.
 2. Nikdy nezhasne.
 3. výhled, rozhled
 4. prohlédnout si, obhlédnout (zahradu, dům)
 5. přízvuk u této předpony kolísá
 6. dovnitř do něčeho
 7. vzhůru, vstříc
 8. pryč
 9. sem
 10. tam – směr
 11. doslova “uvolněný”, význam “pryč, spustit, uvolnit” apod.
 12. nízký, význam “pryč, dolů, níže”
 13. pryč
 14. dále
 15. znovu
 16. zpět
 17. Vyvolávají ho (před oponu).
 18. Zrovna jsem dorazil, když…
 19. Něco vymyslím.
 20. Vymyslel to dobře.
 21. Vymysli to brzy, prosím.
 22. To nemůžeš dokázat!
 23. Nikdy jí neunikne (doslova: neujde).
 24. školit, vzdělávat
 25. vzdělání
 26. znamenat
 27. význam
 28. objednat, zamluvit
 29. navštívit
 30. držet
 31. ponechat, “podržet si”
 32. pracovat
 33. zpracovat
 34. děkovat
 35. poděkovat
 36. tisknout
 37. udělat dojem
 38. vychutnat si, užívat si
 39. dít se, udát se, stát se
 40. vyhrát
 41. potřebovat
 42. upotřebit = používat
 43. padat
 44. líbit se
 45. slyšet
 46. náležet, patřit
 47. chytit
 48. přijmout, dostat – kniž.
 49. chybět
 50. doporučit
 51. najít
 52. cítit, pociťovat
 53. zakrýt
 54. odhalit, objevit
 55. daleký, daleko
 56. “dát pryč, vzdálit” = odstranit
 57. vést, např. dítě
 58. unést, např. dítě či diplomata
 59. držet
 60. “držet v sobě” = obsahovat, zahrnovat
 61. demokracie
 62. oddemokratizovat, zbavit demokratických principů
 63. barva
 64. odbarvit
 65. jít
 66. uniknout, vyváznout
 67. šťáva
 68. odšťavnit
 69. tmavý
 70. odtemnit
 71. vlas
 72. oholit
 73. šířit se, kolovat
 74. objet, obejít – překážku
 75. přejet, porazit
 76. objet, objíždět, obkroužit
 77. přestavět
 78. obestavět
 79. přepracovat
 80. obejmout
 81. zabít
 82. přeformovat, předělat
 83. dotazovat se
 84. lepší
 85. zlepšit
 86. široký
 87. rozšířit – zprávy, epidemii…
 88. jednoduchý
 89. zjednodušit
 90. ne
 91. odpovědět záporně, odmítnout
 92. prodat
 93. pochopit, porozumět
 94. ztratit
 95. zapomenout
 96. zakázat
 97. strávit, pobýt, prožít
 98. mít za zlé, zazlívat
 99. nastoupit
 100. nakoupit
 101. nadechnout
 102. vloupat se, “vlámat se”
 103. namazat (krémem)
 104. napadnout – nápad
 105. vcítit se
 106. poněmčit
 107. poznat, rozeznat
 108. oslepnout
 109. vymyslet
 110. rozdrtit, umačkat
 111. dozvědět se
 112. vynalézt
 113. nachladit se
 114. ohřát, zahřát
 115. rozbít, rozlomit
 116. rozmačkat
 117. rozpadat se
 118. rozdělit, rozkouskovat
 119. zničit, zdemolovat
 120. rozbít
 121. rozežrat


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami (obecný)

Úvodní test seriálu o slovesech s předponami.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami #5 - HÖREN

Předponová slovesa jako např. GEHÖREN, AUFHÖREN a další.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami #2 - BRINGEN

Znáte rozdíl mezi slovesy VERBRINGEN a ZUBRINGEN? A víte, co znamená BEIBRINGEN? Tento článek vám představí užitečná slovesa vytvořená od BRINGEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář