Mein Deutsch

Slovní přízvuk

ELEMENTARY Vydáno dne 15.09.2018

Které slabiky se v němčině vyslovují důrazněji než jiné a proč je to důležité.Slovní přízvuk

Ne všechny části slov se vyslovují stejně důrazně. Pokud některou slabiku vyslovíme silněji než ostatní, označujeme ji jako přízvučnou. V češtině je přízvuk vždy na první slabice slov (případně na předložce s ní splývající), v němčině ale může být na různých místech.

Klást správně přízvuk je v němčině poměrně důležité kvůli správnému porozumění – některá slova se dají vyslovit dvojím způsobem a posun přízvuku mění význam.

Delší slova mohou mít kromě hlavního přízvuku i přízvuk vedlejší, kterým se ale zatím nemusíme zabývat.
Přepis výslovnosti v tomto článku uvádíme vzhledem k vysokému počtu slov pouze u tam, kde by mohla být problematická.

1) Hlavní přízvuk ve slovech německého původu

Hlavní přízvuk může stát na první slabice, stejně jako v češtině. S takovými slovy nemáme problém. Jde hlavně o jednoduchá slova a jejich odvozeniny, či o slova s přízvučnými předponami.

a) jednoduchá slova a jejich odvozeniny

Arbeit TTT *1Arbeiter TTT *2
Ende TTT *3endlich TTT *4
Mut TTT *5mutig TTT *6

b) přízvučné předpony

Jedná se vesměs o předpony odlučitelné: ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, mit-, nach-, vor-, zu

abbrechen TTT *7, aufmachen TTT *8, zumachen TTT *9, mitkommen TTT *10, vorkommen TTT *11

.
. .{color:white; lang: cs}

Přízvuk se ale přesouvá na jinou slabiku, jde-li o

c) vždy nepřízvučné předpony

Jedná se vesměs o předpony neodlučitelné: be-, ge-, ent-, emp- er-, ver-, zer-

bewegen TTT *12, gegeben TTT *13, erhlen TTT *14, verzeihen TTT *15, zerbrechen TTT *16

d) dílem nepřízvučné předpony

durch-, über-, um-, unter-, wieder-, miss-

durchfallen /ˈdʊʁçˌfalən/ TTT *17, durchsuchen /ˌdʊʁçˈzuːχn̩/ TTT *18, unternehmen /ˌʊntɐˈneːmən/ TTT *19, untergehen /ˈʊntɐˌɡeːən/ TTT *20, wiederholen /viːdɐˈhoːlən/ TTT *21, wiedersehen /ˈviːdɐˌzeːən/ TTT *22

e) složená slova neohebná

dagegen TTT *23, womit TTT *24, wozu TTT *25, weshalb TTT *26, herein TTT *27, hinaus TTT *28, gegenüber TTT *29, zurück TTT *30, zusammen TTT *31

f) výjimky

Berlin /bɛʁˈliːn/, Hannover /haˈnoːfɐ/ apod.

.
. .{color:white; lang: cs}
. .{color:white; lang: cs}

2) Hlavní přízvuk ve slovech cizího původu

Slova přejatá z jiných jazyků si zachovávájí svůj původní přízvuk, který je mnohdy jinde než na první slabice. Můžeme se přibližně orientovat podle těchto pravidel:

a) přízvuk je na příponě -ei

Malerei /ˌmaːləˈʀaɪ̯/ TTT *32, Papagei /ˌpapaˈɡaɪ̯/ TTT *33, Polizei /ˌpoliˈʦaɪ̯/ TTT *34, Partei /paʁˈtaɪ̯/ TTT *35

b) přízvuk je na příponách -al, -ant, -ent, -eur, -ist, -ion, -ur

Jde o přípony tvořených samohláskou + jednou či dvěma souhláskou:

Präsident TTT *36, Problem TTT *37, Appetit TTT *38, Intelligenz TTT *39, Kultur TTT *40

c) přízvuk je na první slabice přípon -ieren, -ismus, -ade, -age, -ante, -ene, -ose

informieren TTT *41, telefonieren TTT *42, Kubismus TTT *43, Garage TTT *44, Hygiene TTT *45, Dextrose TTT *46

d) přízvuk je na slabice před koncovkou -isch

alphabetisch TTT *47, idiotisch TTT *48, dynamisch TTT *49, Fransisch TTT *50

e) přízvuk je zpravidla na koncovce -ie-ier

Chemie /çeˈmiː/ TTT *51, Energie /enεrˈgiː/ TTT *52, Fotografie /fotograˈfiː/ TTT *53, Papier /paˈpiːɐ/ TTT *54, Atelier /atəˈlieː/ TTT *55

V některých slovech to ale neplatí:

Familie TTT *56, Kodie TTT *57, Tradie TTT *58, Spanier /ˈʃpaːni̯ɐ/ TTT *59, Kanadier TTT *60

Závěr

Pokud si nejste jistí, vyhledejte si vždy výslovnost v kvalitním slovníku. Symbol pro přízvuk vypadá jako krátká svislá čárka – slabika za ní je přízvučná.

Familie /faˈmiːliə/

Vedlejší přízvuk značí stejná čárka dole. Ne všechny slovníky ale vedlejší přízvuk zobrazují.

Unterbrechung /ˌʊntɐˈbʀɛçʊŋ/ TTT *61

Jak je to se slovním přízvukem v angličtině se dozvíte v článku na Help For English. Pravidla pro jeho kladení jsou v angličtině bohužel ještě mnohem komplikovanější než v němčině.

Překlad:
 1. práce
 2. pracovník, dělník
 3. konec
 4. konečně, nakonec
 5. odvaha
 6. odvážný
 7. ulomit
 8. otevřít
 9. zavřít
 10. jít/jet spolu
 11. přihodit se, stát se
 12. hýbat, pohnout
 13. tvar slovesa “geben” – dát, dávat
 14. vyprávět
 15. prominout, odpustit
 16. rozbít (se)
 17. propadnout
 18. prohledat, prozkoumat
 19. podniknout, podnikat
 20. zapadat (slunce)
 21. opakovat
 22. opět se shledat, vidět
 23. proti (tomu)
 24. čím, čímž
 25. k čemu, nač
 26. proč, kvůli čemu / a proto
 27. (sem) dovnitř
 28. ven (směrem od mluvčího)
 29. (na)proti
 30. zpět
 31. dohromady
 32. malířství
 33. papoušek
 34. policie
 35. strana (politická)
 36. prezident
 37. problém
 38. chuť na něco
 39. inteligence
 40. kultura
 41. informovat
 42. telefonovat
 43. kubismus
 44. garáž
 45. hygiena
 46. hroznový cukr
 47. abecední
 48. idiotský, blbý
 49. dynamický
 50. francouzský
 51. chemie
 52. energie
 53. fotografie
 54. papír
 55. ateliér
 56. rodina
 57. komedie
 58. tragédie
 59. Španěl
 60. Kanaďan
 61. přerušení, zastavení (práce)


Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Jak na to - Slovní zásoba

Co to znamená opravdu znát slovíčko? Jak se slovní zásobu efektivně učit? Spousty nápadů, jak se učit německá slovíčka jinak než klasickým překladovým systémem.

PRE-INTERMEDIATE

Citoslovce v němčině

V tomto článku se podíváme na slovní zásobu spojenou s citoslovci.

ELEMENTARY

Slovní zásoba - Körper (tělo)

Jak se německy jmenují základní části těla?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář