Výslovnost: Změna tvaru slova

Vydáno dne 14.07.2022

Víte, že množné číslo od slova HAUS je HÄUSER? A víte, jak ho vyslovit? A co třeba výslovnost slovíček TÄGLICH či MÖGLICH?Změna výslovnosti při změně tvaru slova

Jako by nestačilo, že německá výslovnost skýtá už sama o sobě určité nástrahy, tak sotva se konečně naučíme nějaké slovo, zjistíme, že v jiném tvaru (pádu, osobě…) se vyslovuje jinak! Tyto výslovnostní změny mohou být zjevné (přehláska) nebo skryté (změna výslovnosti souhlásky).
Obojí si ukážeme níže.

Změna grafická i výslovnostní

samohlásky – přehláska

Ke změně samohlásky (přehlasování) dochází především u podstatných jmen, sloves a přídavných jmen. Třebaže je změna výslovnosti poměrně logická (píšeme jiné písmeno, měli bychom ho jinak vyslovit), mnoho studentů ji vytrvale ignoruje. Nebuďte jedni z nich!

podstatné jména

U podstatných jmen se může objevit přehláska při tvoření množného čísla:

der Mantel /ˈmantl̩/ TTT *1  Mäntel /ˈmɛntəl/ TTT *2
der Apfel /ˈap͡fl̩/ TTT *3 Äpfel /ˈɛp͡fl̩/ TTT *4
der Arzt /aːɐ̯t͡st/ /aʁt͡st/ TTT *5 Ärzte /ˈɛːɐ̯t͡stə/ /ˈɛʁt͡stə/ TTT *6
der Vogel /ˈfoːɡl̩/ TTT *7 Vögel /ˈføːɡl̩/ TTT *8
die Mutter /ˈmʊtɐ/ TTT *9 Mütter /ˈmʏtɐ/ TTT *10

Více o přehlasování v množném čísle viz např. článek Skloňování podstatných jmen.

slovesa

U sloves samohláska přehlasuje jednak v 2. a 3. osobě přítomného času (u silných sloves), jednak ve tvaru Konjuktivu II.

raten /ˈʁaːtn̩/ TTT *11 du rätst /ʁɛːt͡st/ TTT *12
fallen /ˈfalən/ TTT *13 du fällst /fɛlst/ TTT *14
laufen /ˈlaʊ̯fn̩/ TTT *15 du läufst /lɔɪ̯fst/ TTT *16
stoßen /ˈʃtoːsn̩/ TTT *17 du stößt /ʃtøːst/ TTT *18

Více viz článek Silná (nepravidelná) slovesa v přítomném čase.

wir waren /ˈvaːʁən/ /ˈvaːɐ̯ən/ TTT *19 ich wäre /ˈvɛːʁə/ TTT *20
ich kam /kam/ TTT *21 ich käme /ˈkɛːmə/ TTT *22

Více viz článek Konjunktiv.

přídavná jména (příslovce)

Při stupňování přídavných jmen se též nevyhneme přehláskám:

warm /vaʁm/ /vaɐ̯m/ TTT *23 wärmer /ˈvɛʁmɐ/ TTT *24
kalt /kalt/ TTT *25 kälter /ˈkɛltɐ/ TTT *26
dumm /dʊm/ TTT *27   dümmer /ˈdʏmɐ/ TTT *28
jung /jʊŋ/ TTT *29 jünger /ˈjʏŋɐ/ TTT *30
groß /ɡʁoːs/ TTT *31 größer /ˈɡʁøːsɐ/ TTT *32
hoch /hoːx/ TTT *33 höher /ˈhøːɐ/ TTT *34

Více viz např. článek Stupňování přídavných jmen a příslovcí.

změna slovního druhu

K přehlasování mnohdy dochází i při změně slovního druhu (podstatné jméno → sloveso apod.)

die Farbe /ˈfaʁbə/ TTT *35 färben /ˈfɛʁbn̩/ TTT *36
die Angst /aŋst/ TTT *37 ängstlich /ˈɛŋstlɪç/ TTT *38

Změna pouze výslovnostní

souhlásky

ICH-laut vs ACH-laut

Dojde-li ke změně samohlásky před písmenem CH, může tím pádem mnohdy změnit i výslovnost CH samotného:

die Nacht /naxt/ TTT *39 Nächte /ˈnɛçtə/ TTT *40
das Dach /dax/ TTT *41 Dächer /ˈdɛçɐ/ TTT *42
das Fach /fax/ TTT *43 Fächer /ˈfɛçɐ/ TTT *44
die Macht /maxt/ TTT *45 mächtig /ˈmɛçtɪç/ /ˈmɛçtɪk/ TTT *46

Více viz Výslovnost CH.

znělé vs neznělé

Dále se setkáme se změnou znělosti u souhlásek B, D, G, V, Z. Znělost závisí na pozici souhlásky ve slově.
Naštěstí je to obdobné jako v češtině – na začátku slabiky bude vysloveno zněle (B, D, G, V, Z), na konci slabiky nezněle (P, T, K, F, S).

lesen /ˈleːzn̩/ TTT *47 du liest /liːst/ TTT *48
lesbar /ˈleːsˌbaːɐ̯/ TTT *49
fliegen /ˈfliːɡn̩/ /fliːɡŋ̍/ TTT *50 du fliegst /fliːkst/ TTT *51
legen /ˈleːɡn̩/ /ˈleːɡŋ̩/ TTT *52 du legst /leːkst/ TTT *53
sagen /ˈzaːɡn̩/ /ˈzaːɡŋ̩/ TTT *54 du sagst /zaːkst/ TTT *55
eisig /ˈaɪ̯zɪç/ /ˈaɪ̯zɪk/ TTT *56 das Eis /aɪ̯s/ TTT *57
Tage /ˈtaːɡə/ TTT *58 der Tag /taːk/ TTT *59
Bilder /ˈbɪldɐ/ TTT *60 das Bild /bɪlt/ TTT *61
Abende /ˈaːbn̩də/ TTT *62 der Abend /ˈaːbn̩t/ /ˈaːbm̩t/ TTT *63
Verben /ˈvɛʁbn̩/ TTT *64 das Verb /vɛʁp/ TTT *65
Adjektive /ˈatjɛkˌtiːvə/ TTT *66 das Adjektiv /ˈatjɛktiːf/ TTT *67

S tím jevem se můžeme setkat i u zcela základních sloves:
haben /ˈhaːbn̩/ TTT *68
ich habe /ˈhaːbə/ TTT *69
ihr habt /haːpt/ TTT *70

Když je pak navíc sloveso zkrácené (hlavně v mluvené němčině), změní se hláska i tam, kde bychom to vůbec nečekali.
ich hab /haːp/ /hap/ TTT *71
ich hab's /haps/ = ich habe es TTT *72

Entschuldigung, ich hab's eilig. TTT *73
Ich hab's doch gewusst. TTT *74
Ich hab's mir anders überlegt. TTT *75

kombinace

U mnoha slov dochází ke změně výslovnosti jak souhlásek, tak samohlásek. Zvlášť pro začátečníky je to hodně matoucí, protože slovo zní najdenou úplně jinak. TTT *76.

das Band /bant/ TTT *77 Bänder /ˈbɛndɐ/ TTT *78
die Gans /ɡans/ TTT *79 Gänse /ˈɡɛnzə/ TTT *80
der Hals /hals/ TTT *81 Hälse /ˈhɛlzə/ TTT *82
die Hand /hant/ TTT *83 Hände /ˈhɛndə/ TTT *84
das Land /lant/ TTT *85 Länder /ˈlɛndɐ/ TTT *86
der Rand /ʁant/ TTT *87 Ränder /ˈʁɛndɐ/ TTT *88
der Wald /valt/ TTT *89 Wälder /ˈvɛldɐ/ TTT *90
die Wand /vant/ TTT *91 Wände /ˈvɛndə/ TTT *92
das Bad /baːt/ TTT *93 Bäder /ˈbɛːdɐ/ TTT *94
das Glas /ɡlaːs/ TTT *95 Gläser /ˈɡlɛːzɐ/ TTT *96
das Gras /ɡʁaːs/ TTT *97 Gräser /ˈɡʁɛːzɐ/ TTT *98
das Grab /ɡʁaːp/ ((hrob (jáma) )) Gräber /ˈɡʁɛːbɐ/ TTT *99
das Rad /ʁaːt/ TTT *100 Räder /ˈʁɛːdɐ/ TTT *101
das Haus /haʊ̯s/ TTT *102 Häuser /ˈhɔɪ̯zɐ/ TTT *103
der Stab /ʃtaːp/ TTT *104 Stäbe /ˈʃtɛːbə/ TTT *105
der Schlag /ʃlaːk/ TTT *106 Schläge /ˈʃlɛːɡə/ TTT *107

Na všechny výše zmíněné změny výslovnosti je třeba pamatovat mnoha u silných sloves:

tragen /ˈtʁaːɡn̩/ /ˈtʁaːɡŋ̍/ TTT *108 du trägst /tʁɛːkst/ TTT *109
er trug /tʁuːk/ TTT *110
bleiben /ˈblaɪ̯bn̩/ /ˈblaɪ̯bm̩/ TTT *111 er blieb /bliːp/ TTT *112
riechen /ˈʁiːçn̩/ TTT *113 er roch /ʁɔx/ TTT *114
sprechen /ˈʃpʁɛçn̩/ TTT *115 er sprach /ʃpʁaːx/ TTT *116
er spricht /ʃpʁɪçt/ TTT *117
heben /ˈheːbn̩/ /ˈheːbm̩/ TTT *118 hob /hoːp/ TTT *119

Po tomto všem už vás snad tolik nepřekvapí výslovnost slov jako täglich či möglich:

Tage /ˈtaːɡə/ TTT *120 der Tag /taːk/ TTT *121
glich /ˈtɛːklɪç/ TTT *122
gen /ˈmøːɡn̩/ TTT *123 ich mag /maːk/ TTT *124
glich /ˈmøːklɪç/ TTT *125

Více ke slovesu mögen viz tento článek.

Závěr

Na první pohled se může zdát, že změna výslovnosti při změně tvaru je nedůležitým detailem. Pokud to ale s němčinou myslíte vážně, neměli byste toto téma podceňovat, protože v některých případech může významně ovlivnit porozumění na obou stranách.

Překlad:
 1. kabát
 2. kabáty
 3. jablko
 4. jablka
 5. lékař
 6. lékaři
 7. pták
 8. ptáci
 9. matka
 10. matky
 11. poradit
 12. radíš
 13. padat
 14. padáš
 15. běžet / jít pěšky
 16. běžíš / jdeš pěšky
 17. udeřit, narazit
 18. narážíš, vrážíš
 19. byli jsme
 20. byl bych
 21. přišel jsem
 22. přišel bych
 23. teplý, hřejivý
 24. teplejší
 25. studený, chladný
 26. studenější, chladnější
 27. hloupý
 28. hloupější
 29. mladý
 30. mladší
 31. velký
 32. větší
 33. vysoký
 34. vyšší
 35. barva
 36. barvit
 37. strach
 38. bázlivý, bojácný
 39. noc
 40. noci
 41. střecha
 42. střechy
 43. přihrádka, polička / obor, předmět
 44. přihrádky, poličky / obory, předměty / vějíř
 45. moc, síla
 46. mocný
 47. číst
 48. čteš
 49. čitelný
 50. letět
 51. letíš
 52. položit
 53. pokládáš, položíš
 54. říci
 55. říkáš
 56. ledový
 57. led
 58. dny
 59. den
 60. obrazy
 61. obraz
 62. večery
 63. večer
 64. slovesa
 65. sloveso
 66. přídavná jména
 67. přídavné jméno
 68. mít
 69. mám
 70. máte
 71. mám
 72. mám to (nebo dle kontextu)
 73. Promiňte, spěchám.
 74. Já to věděla!
 75. Rozhodl jsem se jinak.
 76. A to pro nás Čechy to ještě není takový šok jako např. pro studenty, jejichž mateřským jazykem je angličtina.
 77. stuha, pásmo, páska
 78. stuhy, pásma, pásky
 79. husa
 80. husy
 81. krk
 82. krky
 83. ruka
 84. ruce
 85. země, stát
 86. země, státy
 87. kraj, okraj
 88. kraje, okraje
 89. les
 90. lesy
 91. zeď
 92. zdi
 93. koupel / koupelna
 94. koupelny
 95. sklenička
 96. skleničky
 97. tráva, travina
 98. trávy, traviny
 99. hroby
 100. kolo
 101. kola
 102. dům
 103. domy
 104. hůl, tyč, hůlka
 105. hole, tyče, hůlky
 106. úder, rána
 107. údery, rány
 108. nosit
 109. nosíš
 110. nosil
 111. zůstat
 112. zůstal
 113. cítit, čichat
 114. cítil, čichal
 115. mluvit
 116. řekl
 117. mluví
 118. zvedat
 119. zvedl
 120. dny
 121. den
 122. denně, denní
 123. moci, být možné / mít rád – více viz odkaz níže
 124. mám rád
 125. možný
Přepis bublinkové nápovědy: