Unregelmäßige Verben - Einleitung

Vydáno dne 25.05.2020

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Pojďme si německá nepravidelná slovesa rozřadit do skupin podle jejich tvarů. V úvodním článku se dozvíte o struktuře seriálu.Unregelmäßige Verben – Einleitung

Tímto úvodním článkem začíná seriál o nepravidelných slovesech (tj. především tzv. silných slovesech), ve kterém si slovesa rozdělíme do jednotlivých skupin podle toho, jaké nepravidelné tvary mají.

Rozřazení nepravidelných sloves má své nesporné výhody. Můžete “zabít více much jednou ranou”. Stačí si vzpomenout na jedno slovíčko ze skupiny a vybaví se vám i ostatní. Nevýhoda je v tom, že studenti občas zařadí slovíčko špatně (např. schneiden-schnitt-geschnitten vs schreiben-schrieb-geschrieben), ale stává se to jen výjimečně.

Jelikož je to seriál, budeme si slovesa rozebírat postupně. Vedle rozřazení do skupin si zmíníme i jiné pomůcky k pravopisu či výslovnosti. Také si řekneme něco o slovíčkách, která se studentům často pletou.

“Nepravidelná” či “silná” slovesa?

Slovesa v němčině lze rozdělit takto

  typ sloves časování
a) tzv. slabá pravidelné
b) tzv. silná nepravidelné
c) smíšená částečně nepravidelné
d) modální nepravidelné
e) pomocná sein, haben a werden nepravidelné

My se zde budeme zabývat slovesy z bodů b) a c).

Ostatní najdete v oddělených článcích:
Pravidelná slovesa v přítomném čase
Minulý čas – préteritum
Minulý čas – perfektum
Modální slovesa v minulém čase
HABEN a SEIN v préteritu (minulém čase)
Sloveso WERDEN

Některá silná slovesa lze navíc v některých případech užít i jako slabá a naopak. Proto budeme zjednodušeně mluvit o nepravidelných slovesech, ačkoli většinou jde samozřejmě o slovesa silná.

Základní skupiny

Pokud jde o nepravidelná slovesa, určitě není třeba zmiňovat, že u nich potřebujeme znát tři tvary:

der Infinitiv = infinitiv, základní tvar
das Präteritum = préteritum, tvar jednoduchého minulý čas
das Perfekt = perfektum, tvar složeného minulého času

K nim přidávám v přehledu i tvar pro třetí osobu singuláru přítomného času, ale pouze pokud se tvoří nepravidelně.

Perfekt / Partizip

Perfektum je tvořeno pomocným sein/haben a tzv. příčestím minulým (Partizip II). Tvar participia užíváme nejen pro vytvoření perfekta, ale i v pasivu či ve funkci přídavného jména.

Ich habe das gefunden. TTT *1 – perfektum
Es wurde gefunden. TTT *2 – pasivum
Wo ist der gefundene Mann? TTT *3 – přídavné jméno

Pozn.:
Pro jistotu připomínám, že základním rozdílem mezi slabými a silnými slovesy je, že slabá mají v participiu koncovku -t (např. gemacht), kdežto silná -en (např. gesehen).
Více viz Minulý čas – perfektum.

SEIN vs HABEN

Pokud není v přehledech uvedeno žádné pomocné sloveso, předpokládá se v perfektu a příbuzných časech automaticky užití haben.
V ostatních případech budete upozorněni, kdy se užívá sein a kdy dokonce obě pomocná slovesa – změna významu při užití haben či sein bude podrobně vysvětlena.

Přibližně se dá říci, že pokud lze někde užít obě pomocná slovesa, sein je význam bez předmětu, kdežto haben mívá předmět (nebo zvratné zájmeno).

Er ist um die Ecke gebogen. TTT *4
Er hat die Rute gebogen. TTT *5

Rozdělení

Slovesa si rozdělíme do deseti skupin dle hláskových změn. Tyto skupiny se pak mohou ještě dělit na podskupiny podle výslovnosti.
Na začátku každého článku najdete pro lepší orientaci vždy znovu tyto změny a rozdělení uvedeny.

Přehlásky – tip!

Určitě víte, že u mnoha silných sloves se vyskytuje přehlasovaná kmenová samohláska. Někdy je základní tvar bez přehlásky a přehlasuje 3. osoba singuláru přítomného času, jindy je přehlásku již v základním tvaru.
Pamatujte si však, že přehláska se nikdy nevyskytne ve tvarech préterita a participia!

Příklady:

hängen – er hängt – hing – gehangen TTT *6
laufen – er läuft – lief – ist gelaufen TTT *7

Výstupy

Přehled všech sloves

Všechna probraná slovesa rozdělená přehledně do skupin podle hláskových změn najdete v článku Unregelmäßige Verben – mapa seriálu.

Testy

V úplném závěru seriálu si budete moci ověřit své znalosti v několika testech, které budou rozděleny do čtyř úrovní (elementaryupper-intermediate).
Zatím jsou dostupné tyto testy:
Test: Unregelmäßige Verben # 1 (A1 – Elementary)

V angličtině vypadá systém nepravidelných sloves podobně jako v němčině, nicméně je třeba mít na paměti především to, že německé préteritum nemá stejnou funkci jako anglický past simple. Více viz článek Minulý čas – préteritum.

Skvěle zpracovaný seriál Romana Svozílka o anglických nepravidelných slovesech najdete včetně testů na Help for English.

Překlad:
  1. Našel jsem to.
  2. Našlo se to.
  3. Kde je ten nalezený muž?
  4. Zahnul za roh.
  5. Ohnul prut.
  6. viset
  7. jít, běžet
Přepis bublinkové nápovědy: