Mein Deutsch

Minulý čas - préteritum

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 12.03.2019

Jak se tvoří a používá préteritum (minulý čas jednoduchý).



Préteritum (minulý čas jednoduchý)

Existují dva základní způsoby, jak v němčině vyjádřit minulost. O tom složitějším – perfektu – jsme si pověděli v minulém článku. Dnes se podíváme na druhý způsob – préteritum. Ten je sice o něco jednodušší na vytvoření, nicméně používá se mnohem méně než perfektum.

Tvoření

Pro správné vytvoření préterita musíme vědět, zda se sloveso chová jako pravidelné (slabé), nepravidelné (silné) nebo smíšené.
Zvláštní kategorií jsou modální slovesa, o kterých tu máme samostatný článek.

Obecné znaky

Pro všechna slovesa v préteritu platí, že 1. a 3. osoba singuláru se shoduje. Další dělení sloves vidíme níže.

Slabá slovesa (pravidelná)

Typickým znakem préterita slabých sloves je přidané -t-. Kde to vyžaduje výslovnost, vkládá se mezi kmen a koncovku ještě -e-

Préteritum slabých sloves můžete jednoduše vytvořit tak, že k 3. osobě sg. přítomného času připojíte -e:

er hört TTT *1 → er hörte TTT *2
er antwortet TTT *3 → er antwortete TTT *4

Ostatní osoby pak už mají koncovky jako v přítomném čase.

  suchen TTT *5 arbeiten TTT *6
ich suchte /ˈzuːxtə/ arbeitete /ˈaʁbaɪ̯tətə/
du suchtest arbeitetest
er suchte arbeitete
wir suchten arbeiteten
ihr suchtet arbeitetet
sie suchten arbeiteten

Silná slovesa (nepravidelná)

Silná slovesa tvoří préteritum změnou kmenové samohlásky.
Pozor – v 1. a 3. osobě sg. už žádná koncovka není!

  bleiben TTT *7 fahren TTT *8 heben TTT *9 sprechen TTT *10
ich blieb /bliːp/ fuhr /fuːɐ̯/ hob /hoːp/ sprach /ʃpʁaːx/
du bliebst fuhrst hobst sprachst
er blieb fuhr hob sprach
wir blieben fuhren hoben sprachen
ihr bliebt fuhrt hobt spracht
sie blieben fuhren hoben sprachen

Smíšená slovesa

Smíšená slovesa se časují jako slabá (tj. v přítomném čase nemění kmen), ale v préteritu mění kmenovou samohlásku (bringen a denken dokonce i souhlásku). U některých sloves je přípustný jak pravidelný, tak nepravidelný tvar (senden).

infinitiv přítomný čas préteritum
brennen TTT *11 es brennt TTT *12 es brannte TTT *13
kennen TTT *14 er kennt TTT *15 er kannte TTT *16
nennen TTT *17 er nennt TTT *18 er nannte TTT *19
rennen TTT *20 er rennt TTT *21 er rannte TTT *22
senden TTT *23 er sendet TTT *24 er sandte / er sendete TTT *25 TTT *26
bringen TTT *27 er bringt TTT *28 er brachte TTT *29
denken TTT *30 er denkt TTT *31 er dachte TTT *32
Jak se tvary naučit?

Vidíte, že kmen se u silných a smíšených sloves může měnit různým způsobem. V chystaném seriálu o nepravidelných slovesech se podíváme na skupiny sloves, které mění kmen vždy stejným způsobem a mohou nám pomoci uvidět v časování určitá pravidla.

Nemá ale příliš cenu učit se jednotlivé změny zpaměti jako básničku. Daleko efektivnější a užitečnější je četba, poslech a sledování filmů – tam se nám minulé tvary objevují neustále a bezpracně si je zapamatujeme.

Použití

Kdy se užije préteritum a kdy perfektum se může lišit dle oblasti, z níž mluvčí pochází (v některých oblastech bylo préteritum téměř zcela vytlačeno perfektem), obecně se dá ale říci, že préteritum užíváme takto:

Prosté děje minulé

Něco se stalo, proběhlo. Nezáleží na tom, zda byla daná věc dokončena či ne.

Er las das Buch zu Ende und schlief ein. TTT *33
Wir arbeiteten gestern den ganzen Tag. TTT *34

Takto se préteritum používá zejména v souvislém vypravování, popisu a výkladu – na rozdíl od perfekta, které spíše odděleně sděluje jednotlivá fakta.

An der Straßenecke fiel ihm zum ersten Mal etwas Merkwürdiges auf – eine Katze, die eine Straßenkarte studierte. An der Einbiegung zum Ligusterweg stand eine getigerte Katze… TTT *35

Více současných dějů v minulosti

Gerade als ich kam, ging mein Freund weg. TTT *36
Während wir uns unterhielten, stahl jemand unser Geld. TTT *37

Préteritem lze ale vyjádřit i děj, který bezprostředně předcházel jinému ději, takže oba proběhly téměř současně.

Sobald er Johanna sah, ging er auf sie zu. TTT *38
Ich rief dich sofort an, als ich es erfuhr. TTT *39

V poslední větě bychom ale mohli použít i plusquamper­fektum:

Ich rief dich sofort an, als ich es erfahren hatte.

Závěr

Jak vidíte, použití préterita není žádná věda. Ačkoli ho potkáte méně než perfektum – spíše při četbě než v mluvené řeči – určitě tento způsob vyjadřování minulosti nepodceňujte.

Préteritum bývá často přirovnáváno k anglickému minulému času prostému (past simple), ale to není zcela přesné. Zaprvé má angličtina pro každý čas prostý a průběhový způsob vyjádření (simple / continuous). Zadruhé – jak jsme zmiňovali v předchozím článku – v dnešní němčině je v mnoha oblastech préteritum vytlačováno perfektem.

Nicméně i angličtina má pravidelná a nepravidelná slovesa, která trápí studenty neméně než ta německá, jak se můžete dočíst na Help for English.

Překlad:
 1. slyší
 2. slyšel
 3. odpovídá
 4. odpověděl
 5. hledat
 6. pracovat
 7. zůstat
 8. jet
 9. zvednout
 10. mluvit
 11. hořet
 12. hoří to
 13. hořelo to
 14. znát
 15. zná
 16. znal
 17. jmenovat
 18. jmenuje
 19. jmenoval
 20. běžet, hnát se
 21. běží
 22. běžel
 23. posílat
 24. posílá
 25. posílal
 26. zde existuje jak nepravidelný, tak pravidelný tvar
 27. přinést
 28. přináší
 29. přinesl
 30. myslet
 31. myslí
 32. myslel
 33. Dočetl knihu a usnul.
 34. Pracovali jsme včera celý den.
 35. Už na rohu ulice postřehl první známku čehosi podivného – kočku, která si prohlížela plán města. Na rohu Zobí ulice stála mourovatá kočka…
 36. Zrovna, když jsem přicházel, můj kamarád odešel.
 37. Zatímco jsme si povídali, někdo nám ukradl peníze.
 38. Sotva Johannu uviděl, šel k ní.
 39. Zavolal jsem ti, hned jak jsem se to dozvěděl.


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Minulý čas - perfektum

Jak se tvoří a používá perfektum (minulý čas složený).

INTERMEDIATE

Test: Préteritum

Zkuste si, zda znáte správné tvary sloves v préteritu a víte, jak tento minulý čas použít.

INTERMEDIATE

Minulý čas - plusquamperfektum

Jak tvořit tento minulý čas a kdy ho použít.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář