*
logo
*

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2

PRE Vydáno dne 21.05.2019

Umíte anglicky a učíte se němčinu (nebo naopak)? V tomto článku najdete několik tipů, jak si ulehčit studium gramatiky v obou jazycích.Podobnosti mezi němčinou a angličtinou # 2 – gramatika

Angličtina i němčina patří obě mezi germánské jazyky a jsou spolu provázány víc, než si někdo může myslet. Minule jsme se dívali na pravopisnou podobnost slov z obou jazyků, dnes se budeme zabývat podobnostmi a rozdíly v gramatice.

Podobnosti

Časy

Ačkoli němčina nemá průběhové varianty časů, stále je angličtině v něčem o dost podobnější než češtině – ať už je to celkový systém časů či časová souslednost.

Přítomný čas

Jediný německý přítomný čas odpovídá dvěma anglickým (present simple/present continuous). Zde je němčina jednodušší, což je ovšem vykoupeno časováním v jednotlivých osobách.
Co mají ale oba jazyky společné, je vyjadřování budoucnosti přítomnými tvary. Např.

Ich gehe da morgen hin.
I'm going there tomorrow. TTT

Was machst du nächste Woche?
What are you doing next week? TTT

Wann fängt das Konzert an?
When does the concert start? TTT

Minulý čas

Němčina má dva minulé časy, préteritum a perfektum TTT. Ty zčásti odpovídají anglickým (past / present perfect), ale obzvláště v dnešní němčině již tato podobnost mizí (viz články).

Zůstává však paralela v oblasti vztahu minulého a předminulého času. Německé plusquamperfektum se ve většině případů chová jako anglický past perfect. Tento čas například používáme, mluvíme-li o ději v minulosti a potřebujeme říci, že se něco stalo ještě předtím. Více v chystaném článku.

Der Präsident hatte Angst, weil er nicht die Wahrheit über den Artikel gesagt hatte.
The president was afraid because he hadn't told the truth about the article. TTT

Členy

Členy jsou tématem, kterému by se Češi rádi vyhnuli, protože je náš mateřský jazyk nepoužívá. Na druhou stranu pokud pochopíte, jak se členy zacházet v jednom jazyce, budou pro vás v tom již druhém hračkou. Obecný článek o členech v němčině naleznete zde.

Samozřejmě jisté rozdíly mezi anglickým a německým použitím členu najdeme. Angličtina nemá (až na naprosté výjimky) ráda používání počitatelných podstatných jmen bez členu, kdežto němčina to toleruje a někdy dokonce vyžaduje.

Es war einmal ein Mädchen. Das Mädchen war sehr hübsch und alle Jungen wollten sie zur Frau nehmen.
Once upon a time, there was a girl. The girl was very pretty and all boys wanted to marry her. TTT

Das ist der größte Blödsinn, den ich jemals gehört habe!
That's the biggest nonsense I've ever heard! TTT

Přivlastňovací pád, předložky

V obou jazycích se dá shodně přivlastnit (především osobám) pomocí koncového S. V angličtině je toto S vázáno apostrofem, v němčině je přímo součástí slova.

Kennst du Herrn Schmieds Frau?
Do you know Mr Smith's wife? TTT

Druhým způsobem přivlastnění je předložka – i tam se zmiňované jazyky víceméně shodují. Angličtina používá většinou of, němčina von.

Das ist eine Freundin von meinem jüngeren Bruder.
That's a girlfriend of my little brother. TTT

Hast du das neue Buch von Nesbø schon gelesen?
Have you read the new book by Nesbø? TTT

Když už se bavíme o předložkách, ty jsou v obou jazycích nápadně podobné, jak se můžete přesvědčit v našich článcích o předložkách s 3. pádem, 4. pádem a oběma pády.

Přídavná jména (stupňování)

V podstatě stejným způsobem se v angličtině i němčině stupňují přídavná jména. V 2. stupni přidáme koncovku -er.

Was ist besser als Liebe?
What is better than love? TTT

Es hat ein bisschen länger gedauert als ich dachte.
It took me a bit longer than I thought. TTT

3. stupeň tvoříme pomocí -(e)st (angličtina) resp. -ste (němčina).

Er ist mein bester Freund.
He is my best friend. TTT

Martina ist die schönste von ihnen.
Martina is the prettiest of them. TTT

Zápor (jeden ve větě)

Stejně jako to známe v němčině, ani angličtina nedovoluje v běžné větě užití dvou záporů.

Ich habe kein Geld.
I have no money. / I don't have any money. TTT

Ich habe nicht kein Geld.don't have no money. TTT


Odlišnosti

Narazíme ovšem i na odlišnosti, které nám mohou učení druhého jazyka zkomplikovat. Chyb se pak vlastně dopouštíme nikoli jako mnoho začátečníků kopírováním češtiny, nýbrž používáním gramatických pravidel jednoho cizího jazyka v druhém.

Slovosled

Jednou z prvních věcí, které nám přijdou do cesty, jsou jiná pravidla pro pořádek slov ve větě. Jen pro přesnost dodáme, že pracujeme-li jen v přítomném čase se slovesem “být”, postupujeme v obou jazycích analogicky, ať už jde o oznamovací větu či otázku. Ale tím se shoda ve věci slovosledu v podstatě vyčerpá.

Das ist nicht wahr!
That is not true! TTT

Bist du zu Hause?
Are you at home? TTT

Was ist das?
What is it? TTT

Zatímco angličtina dodržuje přísně pořadí podmět – významové sloveso (které lze jen výjimečně porušit), němčina klade významové sloveso na první či druhé místo ve větě (dle druhu věty – více konkrétních příkladů viz náš článek).

Magst du Schokolade?
Do you like chocolate? TTT

Má-li ovšem toto sloveso více částí, je jeho zbytek až na konci věty (tvoří tzv. větný rámec). To vše ovšem neplatí, jde-li o vedlejší větu uvozenou některou ze spojek měnící slovosled. Anglicky mluvící tohle mají zkrátka o dost jednodušší!

Ich habe ihn angerufen.
I have called him. TTT

Er sagt, dass er keine Zeit hat.
He says he has no time. TTT

Více se o německém slovosledu dozvíte v chystaném článku.

Příslovce

Německá přídavná jména a příslovce mají stejný tvar, zatímco v angličtině příslovce zpravidla přidávají příponu -ly. To vás může někdy nutit chtít přidat koncovku německým příslovcím či upřít ji těm anglickým – obojí je přirozeně špatně.

Er war leise.
He was quiet. TTT

Sie sprach sehr leise.
She spoke very quietly. TTT

Wann, wenn, als

Tyto německé spojky vypadají jako anglické when a as, což by mohlo jednoho vést k domněnce, že se používají stejně. Opak je pravdou.

Wann je tázací slůvko – “kdy” – odpovídající anglickému when.

Wann kommst du zurück?
When are you coming back? TTT

Wenn se používá jednak jako obyčejná spojka pro popis reality a zákonitostí (když, až), jednak v podmiňovacím smyslu (když, kdyby). V angličtině je to ovšem v prvním případě when a v druhém if.

Wenn du zur Arbeit kommst, kannst du mich anrufen, ok?
When you come to work, you can call me, ok? TTT

Wenn du sie siehst, gib ihr den Brief.
If you see her, give her the letter. TTT TTT

Wenn ich das gewußt hätte, hätte ich es geändert.
If I had known about that, I would have changed it. TTT

Posledním slovíčkem je als, které má v němčině více užití. V některých významech se kryje s anglickým as, v jiných ale ne – proto na to nemůžeme spoléhat.

Als ich noch ein Kind war, wohnten wir in Berlin.
When I was a child, we lived in Berlin. TTT

Er ist älter als du.
He is older than you. TTT

Wir brauchen es so bald als möglich.
We need it as soon as possible. TTT

Er fuhr fort, als hätte er nicht gehört.
He continued as if he hadn't heard. TTT

Er arbeitet als Lehrer.
He works as a teacher. TTT

Pomocná slovesa

Třebaže oba jazyky používají podobná pomocná slovesa, jako např. sein a haben, ne vždy jich lze užít pro vytvoření té samé slovesné formy.

Ich bin gekommen.have come. TTT (I'm come. TTT )
Ich wurde angegriffen.was attacked. TTT TTT
Ich habe es gestern getan.did it yesterday. TTT (I have done it yesterday. TTT )

Zvratná zájmena

Zatímco v češtině i němčině shodně říkáme “rozhodnout SE, otočit SE” apod., angličtina zvratná zájmena používá minimálně. Může se vám potom stát, že vám zvratné zájmeno buď přebývá v angličtině nebo naopak chybí v němčině.

Ich fühle nicht wohl.I don't feel well. TTT
Ich fühle mich nicht wohl.I don't feel myself well.

Es gibt

Poměrně užívaným spojením je v němčině Es gibt… vyjadřující existenci něčeho někde. Angličtina ale pro totéž používá There is…/There are…. Studenty obou jazyků pak mohou napadat neexistující hybridy jako například It gives… nebo Da ist…/Da sind…

Es gibt nichts, was du tun kannst.
There is nothing you can do. TTT

Závěr

Výčet podobností a odlišností v gramatice obou jazyků samozřejmě není úplný. Viděli jsme ale, jak nám příbuznost jazyků může v některých případech dost ulehčit práci s učením (ač v jiných naopak ztížit).

Nicméně je prokázáno, že studium každého dalšího cizího jazyka je vždy lehčí než toho předchozího – právě pro rozličné paralely a analogie, které lze v jednotlivých řečech najít.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #1

Co je podobného na slovech DEEP a TIEF? Znalost anglických slov nám pomůže rozumět slovům německým díky několik jednoduchým pravidlům.

STARTER

Jak se to řekne německy?

Krátký článek o základních použitích slova Deutsch.

ALL LEVELS

Jak na to - GRAMMATIK

Gramatika rozhodně není na studiu němčiny to nejdůležitější, důležitá však určitě je. V tomto článku se dovíte, proč je gramatika nezbytná, jak se ji efektivně učit, jak vybírat učebnici atd.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Podobnosti mezi němčinou a angličtinou #2 2 1103 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před rokem

© 2020 nemcina-zdarma.cz
Ochrana osobních údajů