*
logo
*

Unregelmäßige Verben 2a

PRE Vydáno dne 27.09.2020

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2a (výslovnost /iː/ → /oː/ → /oː/), např. ZIEHEN.V předchozích článcích o nepravidelných slovesech jsme si představili ve dvou dílech první skupinu nepravidelných sloves. Dnes se podíváme na druhou , která se vyznačuje touto hláskovou změnou:

IE – O – O

Dle výslovnosti si můžeme tuto skupinu rozdělit na dvě podskupiny:

2a)

/iː – oː – oː/

2b)

/iː – ɔ – ɔ/

Nejprve se zaměříme na slovesa, která se v préteritu a příčestí vyslovují s dlouhým /oː/

2a) /iː – oː – oː/

biegen TTT *1 bog ist/hat gebogen
bieten TTT *2 bot geboten
fliegen TTT *3 flog ist/hat geflogen
fliehen TTT *4 floh hat/ist geflohen
frieren TTT *5 fror hat/ist gefroren
schieben TTT *6 schob geschoben
verlieren TTT *7 verlor verloren
wiegen TTT *8 wog gewogen
ziehen TTT *9 zog hat/ist gezogen

Pozor na změnu souhlásek u slovesa ziehen!

Sloveso biegen se používá ve většině případů s pomocným haben, pouze ve významu “zahnout za roh” apod. s pomocným sein.

Er ist um die Ecke gebogen. TTT *10

Sloveso frieren se používá ve většině případů s pomocným haben, pouze ve významu “zamrznout, zmrznout” apod. s pomocným sein.

Die Wasserrohre sind geplatzt, weil das Wasser gefroren ist. TTT *11

Sloveso fliegen užíváme většinou bez předmětu, tedy s pomocným sein, pouze ve významu “pilotovat” je pomocným slvoesem haben.
> Die Schwalben sind gestern so tief gefliegen, hast du das gesehen? TTT *12
> Er hat 20 000 Stunden geflogen. TTT *13

Sloveso fliehen se užívá s pomocným sein ve smyslu “utéci, uprchnout” (bez předmětu), kdežto s haben ve významu “uniknout něčemu”.
Podobně sloveso ziehen se pojí s sein jen ve významu “stěhovat se”.

Sie ist aufs Land gezogen und so ist sie vor dem Lärm der Stadt geflohen. TTT *14

Pro pokročilejší

Pokročilejší studenti mohou ještě narazit na toto sloveso

stieben TTT *15 stob hat/ist gestoben

Toto sloveso lze ve zmíněném významu použít jak s pomocným sein, tak haben.
Nicméně ve významu “vířit, vznášet se” nebo “rozprchnout se, rozutéci se” se užívá jen sein.

ß a CH

Všimněte si, že ve výše uvedených slovesech nikdy nenásledují po kmenové souhlásce písmena ß a CH. Ty najdeme ve slovesech druhé půlky této skupiny, na kterou se podíváme příště. Můžete zkusit popřemýšlet, jaká taková slovesa znáte.

Některá zde zmíněná německá slovesa jsou více či méně podobná těm anglickým, např.
FLY / fliegen
FLEE / fliehen
WEIGH TTT *16 / wiegen

Překlad:
 1. ohnout
 2. nabídnout, poskytnout
 3. létat
 4. utéci, uprchnout
 5. mrznout, být zima na (uši apod.)
 6. posunout, postrčit
 7. ztratit, ztrácet
 8. vážit, mít hmotnost
 9. táhnout
 10. Zahnul za roh.
 11. Vodovodní trubky praskly, protože voda zamrzla.
 12. Vlaštovky včera létaly tak nízko, vidělas to?
 13. Má nalétáno (doslova: nalétal) 20 000 hodin.
 14. Přestěhovala se na vesnici a tak unikla hluku města.
 15. zvířit (se), rozprášit se, rozptýlit se
 16. pravidelné sloveso


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 2b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 2 (IE-O-O), podskupina 2b (výslovnost /iː – ɔ – ɔ/), např. FLIEßEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 4b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 4, podskupina 4b (I-A-U), např. FINDEN.

PRE-INTERMEDIATE

Unregelmäßige Verben 5b

SERIÁL O NEPRAVIDELNÝCH SLOVESECH. Skupina 5 (E-A-E), podskupina 5 (výsIovnost eː – aː – eː), např. LESEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář