Mein Deutsch

Slovesa s předponami #8 – ZIEHEN

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.03.2024

Jak pomocí slovesa ZIEHEN vyjádřit např. obléci/svléci, odstěhovat/nas­těhovat/přestě­hovat apod.Slovesa s předponami 8 – ZIEHEN

Slovesa s předponami jsou v němčině jednou z velmi obtížných skupin slovní zásoby. V úvodním článku jsme si vysvětlili, proč jsou tato slovesa důležitá , jaké mají gramatické vlastnosti a co nám může pomoci při jejich učení.

V tomto článku se podíváme na pár nejpoužívanějších sloves odvozených od slovesa ziehen, především pak na ta, u nichž se význam těžko odhaduje.
Sloveso ziehen samotné má několik významů. Pomocí předpon z něj lze utvořit mnoho dalších sloves, z nichž některá navíc mění svůj význam, použijeme-li je se zvratným zájmenem.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači/te­lefonu/online, kam si budete nová slovesa s předponami zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si vlastní věty, které se týkají vás, které vám svým významem budou blízké. Pokud jste třeba v dětství doma trpěli pocitem křivdy, můžete si zapsat:

Mein jüngerer Bruder wurde zu Hause immer vorgezogen. TTT *1

Stoprocentně si tak sloveso vorziehen zapamatujete lépe než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

Tvary slovesa

Než začneme, připomeňme si raději, že sloveso ziehen je silné a časuje se tudíž nepravidelně:

ziehen /ˈt͡siːən/
er zieht /ˈt͡siːt/
er zog /t͡soːk/
gezogen /ɡəˈt͡soːɡn̩/ 

Pomocným slovesem je většinou haben, pokud není uvedeno jinak.

Hodně předponových sloves s ziehen patří k základní slovní zásobě. Seznamte se s nimi a snažte se je správně používat.

ziehen

Sloveso ziehen /ˈt͡siːən/ samotné (bez přepony) má několik významů. Může vyjádřit, že někdo něco přesouvá z jednoho místa na druhé, například šachovou figurku na šachovnici. Může však také znamenat, že někdo něco silou sune určitým směrem.
Opakem slovesa ziehen jsou např. slovesa drücken /ˈdʁʏkn̩/ TTT *2 nebo schieben /ˈʃiːbn̩/ TTT *3.

Od slovesa ziehen lze odvodit např. podstatné jméno der Zug /t͡suːk/ , které znamená nejen “vlak”, ale užíváme jej také k popisu výsledku táhlého pohybu, tahu. Může se jednat o “tah” třeba v šachách, ale i taktický manévr v určité životní nebo profesní situaci.
Kromě toho může Zug (popř. Luftzug) znamenat “průvan”, “závan” či “tah” v kamnech apod.

Oblékání

Nejčastější trojicí sloves spojených s oblékáním je anziehen (obléknout), ausziehen (svléknout) a umziehen (převléknout).
Níže se podíváme na podrobnosti a také na další významy těchto tří sloves.

anziehen

Výraz anziehen /ˈanˌt͡siːən/ znamená “obléknout”.

Der Vater zieht seinem Sohn Handschuhe an. TTT *4
Zieh ihm bitte die Winterjacke an, es friert! TTT *5
Bist du schon angezogen? – Gleich! TTT *6
Also das werde ich nicht anziehen! TTT *7
Sie ist immer gut angezogen. TTT *8

Pomocí zvratného zájmenem v akuzativu potom vyjádříme “obléknout se”.

Petra zieht sich an. TTT *9
Zieh dich sofort an und komm mit uns! TTT *10
Wann brechen wir auf? Soll ich mich schon anziehen? TTT *11

Er zieht sich meist sportlich an. TTT *12
Wir müssen uns für die Hochzeitsfeier elegant anziehen. TTT *13

Pozor na kombinaci, kdy říkáme, že si někdo něco oblékl, tam je zvratné zájmeno v dativu:

Ich zog mir ein altes Hemd an und machte mich an die Gartenarbeit. TTT *14
Warum ziehst du dir diesen kurzen Rock an? Du gehst doch zur Schule! – Eben! TTT *15
Am Abend ziehe ich mir nach dem Duschen meinen Schlafanzug an, damit ich mich nicht erkälte. TTT *16
Er hat sich eine lange Hose und einen Pullover angezogen. TTT *17

anziehen – přitahovat

Sloveso anziehen lze také užít ve významu “přitahovat”, a to buď třeba magneticky, mechanicky nebo přeneseně (když se někdo/něco někomu líbí):

Der Magnet zieht die Nägel an. TTT *18
Ich muss die Saiten der Gitarre ein bisschen anziehen. TTT *19

Er zieht sie an. TTT *20
Solche Macho-Typen ziehen mich nicht an. TTT *21
Theater hat ihn immer angezogen. TTT *22
Dieses Musikfestival zieht junge Musikliebhaber, sogar aus dem Ausland, an. TTT *23

ausziehen

Opakem slovesa anziehen je ausziehen /ˈaʊ̯sˌt͡siːən/ .

Opět pozor na rozdíl “svléknout se” vs. “svléknout (si/někomu) ně­co”:

Mir ist warm. Ich ziehe mir das Sweatshirt aus. TTT *24
Bevor du die Wohnung betrittst, zieh dir bitte die Schuhe aus. TTT *25
Er hat ihr das Kleid ausgezogen. TTT *26
Zieh die nassen Klamotten aus! Sonst holst du dir eine Erkältung! TTT *27

Ich zog mich aus, um zu duschen. TTT *28
Der Vater zieht seine kleine Tochter aus und badet sie. TTT *29
Bevor man die Sauna betritt, muss man sich ausziehen. TTT *30
Wer an einem FKK-Strand nicht ausgezogen ist, kann Ärger bekommen. TTT *31

ausziehen – odstěhovat se

Pozn.: Pomocným slovesem je v tomto případě sein.

Wann ziehst du aus? TTT *32
Er lebt hier nicht mehr, Herr Kommissar! Er ist vor drei Wochen ausgezogen! TTT *33
Sie müssen bis zum 31. Dezember ausgezogen sein. TTT *34
Mein Mitbewohner ist letzten Monat ausgezogen. TTT *35
Die Wohnung gefällt uns sehr, und es ist wirklich schade, dass wir ausziehen müssen. TTT *36

Další význam slovesa ausziehen, který je ale snadno uhodnutelný, je “vytáhnout”.

Lass mich dir den Splitter aus dem Finger rausziehen. TTT *37
Er zog den alten Nagel aus dem Brett. TTT *38


Pozor, pokud mluvíme např. o brýlích či klobouku, slovesa anziehen a ausziehen nepoužijeme:

Sie setzte ihre Brille auf und las. TTT *39
Er hat seinen Hut aufgesetzt und ist weggegangen. TTT *40
Wenn ich meine Brille absetze, sehe ich gar nichts. TTT *41
Nimm den Hut ab, du bist in der Kirche! TTT *42

Wollen Sie nicht ablegen? TTT *43


(sich) umziehen – převléci (se)

Pokud spojíme význam sloves ausziehen a anziehen, dostaneme umziehen /ˈʊmˌt͡siːən/ , tedy “převléci se”.
Platí tu podobná pravidla jako u předchozích dvou sloves.

Du solltest dich umziehen, bevor wir zum Abendessen gehen. TTT *44
Warum zieht sie sich alle dreißig Minuten um? – Halt eine Teenagerin! TTT *45
Wir sind nach Hause gekommen und haben uns umgezogen. Dann haben wir uns ein bisschen Ruhe gegönnt. TTT *46
Sie hat das Kind umgezogen und ins Bett gebracht. TTT *47

(sich) umziehen – přestěhovat (se)

V tomto významu lze sloveso umziehen /ˈʊmˌt͡siːən/ užít jak se zvratným zájmenem, tak bez něj.
Pomocným slovesem je sein.

Wir brauchen eine größere Wohnung. Deshalb wollen wir umziehen. TTT *48
Katie ist letzte Woche umgezogen. TTT *49
Am Wochenende ziehen sie um. Im Moment bestellen sie den Umzugswagen. TTT *50
Karl zog nach Zürich um. TTT *51

Místo slovesa “umziehen” obvykle stačí sloveso “ziehen”, aniž by se význam příliš změnil.

Josef ist nach Wien gezogen. TTT *52

Shrnutí – oblékání / stěhování

Jak už byly řečeno na začátku, můžeme si procesy spojené s oblékáním matematicky vyjádřit takto:
umziehen (převléci) = ausziehen (svléci) + anziehen (obléci)

Podobně u stěhování si můžeme slovesa postavit takto:
umziehen (přestěhovat se) = ausziehen (odstěhovat se) + einziehen /ˈaɪ̯nˌt͡siːən/ (nastěhovat se)
Podobný význam jako ausziehen má sloveso wegziehen /ˈvɛkˌt͡siːən/ (odstěhovat se, přestěhovat se – doslova “odtáhnout pryč”).

Připomínáme, že “stěhovací” slovesa nemají předmět a používají se s pomocným sein.

Další slovesa pro pokročilejší

überziehen

Sloveso überziehen může mít několik různých významů – pozor, různé významy mají odlišnou výslovnost a tudíž i oddělitelnost předpony!

Více informací k tématu někdy oddělitelných předpon najdete v článku Slovesa s předponami – Úvod.

natáhnout si, přehodit si (kabát)

überziehen /ˈyːbɐˌt͡siːən/
Obvykle se vztahuje k oděvu, který se obléká přes něco jiného (například bunda, kabát nebo svetr).

Zieh dir was über, es ist kalt draußen. TTT *53
Die Mutter zog ihrem Sohn einen Pullover über. TTT *54

povléci

überziehen /ˌyːbɐˈt͡siːən/
Mluvíme obvykle o povlečení (postele) či potažení (např. křesla látkou).

Sie hat die Betten frisch überzogen. TTT *55

přehnat, přehánět / překročit, přečerpat

überziehen /ˌyːbɐˈt͡siːən

Das war eine wirklich überzogene Reaktion, würde ich sagen. TTT *56
Leider haben Sie Ihr Konto um 50 Euro überzogen. TTT *57

abziehen

abziehen /ˈapˌt͡siːən/  – stáhnout (např. prsten), svléci (postel, povlečení)
Toto sloveso lze v určitých případech brát jako opak slovesa überziehen.

Zieh den Bettbezug ab, er ist dreckig von dem Hund. TTT *58
Er zog seinen Trauring ab und versteckte ihn in einen Taschentuch. TTT *59

zatáhnout / roztáhnout

Dalšími slovesy jsou např. aufziehen /ˈaʊ̯fˌt͡siːən/ či vorziehen /ˈfoːɐ̯ˌt͡siːən/ / zuziehen /ˈt͡suːˌt͡siːən/ .

Warum hast du die Vorhänge am Morgen nicht aufgezogen? – Weil ich sie am Abend wieder vorziehen müsste! TTT *60
Es wird dunkel, ziehe die Gardinen zu. TTT *61

Vorziehen znamená také “upřednostňovat”.

Ich hätte vorgezogen, wenn das zwischen dir und mir geblieben wäre. TTT *62

vychovat

Nakonec ještě krátce zmiňme tři slovesa související s dětmi.

erziehen /ɛɐ̯ˈt͡siːən/  – vychovat (spíše morálně, principy, charakterově)

großziehen /ˈɡʁoːsˌt͡siːən/ / aufziehen /ˈaʊ̯fˌt͡siːən/  – vychovat (spíše zabezpečit dítě materiálně, aby mělo co jíst a co na sebe)

Früher glaubte man, dass gut erzogene Kinder immer machen, was man ihnen befiehlt. TTT *63
Meine Cousine und ihr Bruder wurden von ihrer Oma großgezogen. TTT *64

Závěr

Ukázali jsme si pár užitečných kombinací slovesa ziehen a předpon. Nezapomeňte, že nemá příliš smysl učit se slovíčka izolovaná. Mnohem smysluplnější je číst, poslouchat a dívat se na filmy – když tam narazíte na předponové sloveso, většinou ho z kontextu dokážete pochopit. Každé další setkání s ním bude pro vás jednodušší a po nějaké době si na něj tak zvyknete, že ho začnete sami bez problémů používat.

Překlad:
 1. Doma vždycky upřednostňovali mého mladšího bratra.
 2. tlačit, zmáčknout
 3. posunout, strčit, tlačit
 4. Otec obléká synovi čepici.
 5. Obleč mu, prosím, tu zimní bundu, mrzne tam!
 6. Už jsi oblečený? – Hned!
 7. Tohle si na sebe nevezmu!
 8. Je vždy dobře oblečena.
 9. Petra se obléká.
 10. Okamžitě se obleč a pojď s námi!
 11. Kdy vyrážíme? Mám se už oblékat?
 12. Většinou se obléká sportovně.
 13. Na tu svatbu se musíme elegantně obléknout.
 14. Oblékl jsem si starou košili a pustil se do práce na zahradě.
 15. Proč si na sebe bereš tuhle krátkou sukni? Jdeš přece do školy! – No právě!
 16. Večer po sprše si na sebe beru pyžamo, abych nenastydl.
 17. Vzal si dlouhé kalhoty a svetr.
 18. Magnet přitahuje hřebíky.
 19. Musím trochu přitáhnout struny na kytaře.
 20. Přitahuje ji.
 21. Takové macho-typy mě nepřitahují.
 22. Divadlo ho vždycky přitahovalo.
 23. Tento hudební festival láká mladé milovníky hudby dokonce až ze zahraničí.
 24. Je mi horko. Sundám si mikinu.
 25. Než vejdeš do bytu, zuj si boty, prosím.
 26. Svlékl jí šaty.
 27. Sundej si ty mokré věci! Jinak se ještě nastydneš!
 28. Svlékl jsem se, abych se mohl osprchovat.
 29. Otec svlékl dcerku a vykoupal ji.
 30. Než vejdete do sauny, musíte se svléknout.
 31. Kdo není na nudistické pláži svlečený, může mít problémy.
 32. Kdy se stěhuješ pryč?
 33. Už tu nebydlí, pane komisaři! Odstěhoval se před třemi týdny!
 34. Musejí se do 31. prosince vystěhovat.
 35. Můj spolubydlící se před měsícem odstěhoval.
 36. Byt se nám moc líbí a je škoda, že se musíme odstěhovat.
 37. Ukaž, vytáhnu ti tu třísku.
 38. Vytáhl z prkna starý hřebík.
 39. Nasadila si brýle a četla.
 40. Nandal si klobouk a odešel.
 41. Když si sundám brýle, tak nevidím vůbec nic.
 42. Sundej si klobouk, jsi v kostele!
 43. Nechcete si odložit?
 44. Měl by ses převléknout, než půjdeme na večeři.
 45. Proč se každých třicet minut převléká? – Je holt v pubertě!
 46. Když jsme přišli domů a převlékli se, dopřáli jsme si trochu klidu.
 47. Převlékla dítě a uložila do postele.
 48. Potřebujeme nějaký větší byt. Proto se chceme přestěhovat.
 49. Katie se minulý týden přestěhovala.
 50. O víkendu se stěhují. Teď zrovna si sjednávají stěhovací auto.
 51. Karl se přestěhoval do Curychu.
 52. Josef se přestěhoval do Vídně.
 53. Hoď si přes sebe něco, venku je zima.
 54. Matka natáhla synovi svetr
 55. Čistě povlékla postele.
 56. To byla opravdu přehnaná reakce, řekl bych.
 57. Bohužel jste přečerpal konto o 50 euro.
 58. Sundej to povlečení, je špinavé od psa.
 59. Sundal si snubní prsten a schoval ho do kapesníku.
 60. Proč jsi ráno neroztáhl závěsy? – Protože bych je večer musel zase zatahovat!
 61. Stmívá se, zatáhni záclony.
 62. Byl bych raději, kdyby to zůstalo jen mezi námi dvěma. (doslova: Upřednostňoval bych… / Dával bych přednost tomu, kdyby…) )) <span class=“correc­t”>Könnten Sie uns noch einmal erklären, welche dieser beiden Möglichkeiten Sie <strong>vorzi­ehen</strong> und warum?</span> ((Mohla byste nám ještě jednou vysvětlit, které z těchto dvou možností dáváte přednost a proč?
 63. Dříve se věřilo, že dobře vychované děti vždy udělají to, co jim člověk přikáže.
 64. Moji sestřenici a jejího bratra vychovala babička.


Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami #8 – ZIEHEN

Test, v kterém si procvičíte předponová slovesa vytvořená od slovesa ZIEHEN.

PRE-INTERMEDIATE

Slovesa s předponami #7 - MACHEN

Jak pomocí slovesa MACHEN vyjádřit např. otevřít/zavřít, zapnout/vypnout a další.

INTERMEDIATE

Test: Slovesa s předponami #3 - FALLEN

V tomto testu si můžete zkusit, jak ovládáte pár základních sloves vytvořených od slovesa FALLEN.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář