Mein Deutsch

Úrovně němčiny

ALL LEVELS Vydáno dne 06.02.2023

Víte, jaké jsou úrovně znalosti němčiny a co znamenají pojmy starter, elementary, intermediate atd.? Víte, co je Evropský referenční rámec pro jazyky a jak určit svoji úroveň? Podívejte se na náš krátký přehled.Úrovně znalosti němčiny

Umět určit, na jaké úrovni znalosti němčiny se nalézáte, je poměrně důležité. Tento údaj se uvádí např. v životopise nebo se vyplňuje do různých formulářů a dotazníků. Navíc je dobré mít svoji úroveň pokročilosti na mysli při výběru vhodných studijních materiálů, učebnic, slovníků apod.

Lidé běžně pro tyto účely používají dost omezený slovník: začátečník / pokročilý. Rozdělení na dvě úrovně však zajisté nestačí. Všeobecně se ve světě cizojazyčného vzdělávání používají dva typy klasifikace: na jedné straně je již léta používaná tradiční britská klasifikace, na druhé novější klasifikace dle společného evropského rámce pro jazyky (CEFR – Common European Framework).

Tip:
I většina článků a testů na tomto webu nese označení úrovně, pro kterou byla primárně napsána. Např. článek či test označený A2 (Pre-Intermediate) je vhodný pro studenty, kteří již dané úrovně dosáhli a chtějí se učit dále.

Tradiční britská klasifikace

Tento způsob určování úrovně znalosti jazyka je používán především v angličtině, ale přebírají ho i jiné jazyky. Naleznete ho na některých studijních materiálech pro studenty němčiny (včetně našeho webu). Tato klasifikace rozlišuje následující úrovně:

starter
elementary
pre-intermediate
intermediate
upper-intermediate
advanced

Každá z těchto úrovní odpovídá zhruba jednomu roku běžného studia němčiny. Detailní vysvětlení každé z těchto úrovní naleznete níže.

Společný evropský rámec

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (Common European Framework of Reference for Languages → CEFR) TTT *1 byl vyvinut v letech 1998 – 2000 ve snaze sjednotit systém vzdělávání a testování znalosti cizích jazyků v Evropě. Rozděluje studenty do tří základních úrovní, z nichž každá úroveň je dále rozdělena na dvě části:

A (začátečník) TTT *2
B (nezávislý) TTT *3
C (způsobilý) TTT *4

Definice úrovní

Nyní si uvedeme stručný popis jednotlivých úrovní dle tradiční britské klasifikace. V závorkách jsou uvedeny úrovně podle společného evropského rámce, které dané úrovni nejvíce odpovídají. Jisté odchylky mezi těmito dvěma způsoby označení jsou možné.
Německé názvy úrovní nejsou jednotné, často se proto používá anglických názvů. Ty jsou poměrně známy nejen studentům angličtiny a budeme je užívat i na našem webu.


Starter / Beginner (A0)

úplný začátečník

(Vollständiger Anfänger)

Student nemá žádnou či jen velice malou znalost němčiny, učí se základní slovní zásobu a gramatiku a seznamuje se s německou výslovností. Učí se odpovídat na běžné osobní otázky (jméno, věk apod.).

Elementary (A1)

(falešný) začátečník

(Anfänger / Einstieg)

Student již ovládá základní slovní zásobu a gramatiku, německá slova umí vyslovovat, pasivně rozumí psanému a mluvenému projevu týkajícího se osobních informací a základních každodenních situací (za předpokladu, že mluvčí mluví pomalu a zřetelně). Dokáže jednoduše odpovědět na otázky týkající se jeho samého a jeho každodenního života (moje rodina, moje záliby, můj dům apod.) Dovede používat němčinu k uspokojení základních potřeb (zeptat se na cestu, koupit si jídlo apod.), dovede klást jednoduché otázky.
zkoušky např.: Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1 / Start Deutsch 1

Pre-Intermediate (A2)

mírně pokročilý

(Grundlegende Kenntnisse / Grundlagen)

Student rozumí mluvenému i psanému projevu v oblastech, které se ho bezprostředně týkají, dovede na tato témata vést rozhovor, dokáže se v běžných situacích domluvit v cizí zemi, dovede mluvit o svých zážitcích, zkušenostech, plánech, ambicích, umí vysvětlit a zdůvodnit své jednání, a to i písemnou formou. Jeho mluvený projev je plynulejší, psaný projev komplexnější (dovede používat jednodušší souvětí), slovní zásoba se prohlubuje a konkretizuje.
zkoušky např.: Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch 2 / Start Deutsch 2

Intermediate (B1)

středně pokročilý

(Fortgeschrittene Sprachverwendung / Mittelstufe)

Student rozumí hlavním myšlenkám běžného mluveného i psaného projevu obsahujícího i neznámé výrazy a to i těch, které se týkají abstraktních témat. Dokáže spontánně reagovat při rozhovoru s rodilým mluvčím. Jeho mluvený projev je víceméně plynulý. Dokáže se plynně vyjadřovat psanou formou, vyjádřit a vysvětlit tak svůj názor na současné problémy. Rozlišuje formální a neformální jazyk. Používá základní idiomatická spojení.
zkoušky např.: Goethe-Zertifikat B1

Upper-Intermediate (B2)

vyšší středně pokročilý

(Selbständige Sprachverwendung / Gute Mittelstufe)

Student je schopen plynně konverzovat na konkrétní, abstraktní a odborná témata. Bez větších problémů čte a rozumí autentickým cizojazyčným textům (knihy, periodika), rozumí mluvenému projevu a rozlišuje různé přízvuky či dialekty. Rozumí složitějším gramatickým jevům, slovním spojením a idiomům, a sám je dokáže používat. Jeho výslovnost se již více přibližuje výslovnosti rodilých mluvčích (libovolné variantě němčiny). Dovede napsat souvislý strukturovaný text, např. esej, článek, úvahu apod.
zkoušky např.: Goethe-Zertifikat B2 či “malá státní zkouška”

Advanced (C1)

pokročilý

(Fachkundige Sprachkenntnisse / Fortgeschrittene Kenntnisse)

Student bez problému rozumí delšímu autentickému mluvenému i psanému projevu, rozeznává skrytý význam textu. Mluví rychle a plynule, aniž by hledal neznámá slova. Flexibilně používá němčinu pro společenské, studijní a profesní potřeby. Jeho psaný text je jasný, vhodně strukturovaný a členěný.
zkoušky např.: Goethe-Zertifikat C1 či “velká státní zkouška”

Proficient (C2)

jazykově způsobilý

(Annähernd muttersprachliche Kenntnisse / Exzellente Kenntnisse)

Bez námahy rozumí téměř všemu, co slyší či čte. Jeho mluvený i písemný projev je velice plynulý, srozumitelný a přesný. Rozlišuje drobné významové rozdíly mezi slovy či frázemi, rozlišuje velké množství odborných termínů, regionálních výrazů, slangu. Dovede zpracovávat informace, dále je interpretovat a reagovat na ně, kritizovat je apod. Rodilý mluvčí si v jeho mluveném či psaném projevu nevšimne chyb v gramatice, použití slov a frází, výslovnosti a podobně, a na první pohled nepozná, že se nejedná o rodilého mluvčího.
zkoušky např.: Goethe-Zertifikat C2 – Grosses Deutsches Sprachdiplom

Jak svoji úroveň určit

Podle výše uvedených definic si lze celkem snadno svoji úroveň najít. Bude to však velice subjektivní. Objektivní posouzení vaší úrovně je dobré nechat na odborníkovi. Existuje samozřejmě velké množství testů, které vám vaši úroveň zjistí, ale ty nejsou příliš spolehlivé. Některé používají jako jediné kritérium gramatiku, jiné jsou komplexnější a obsahují test gramatiky, slovní zásoby, poslechu a čtení s porozuměním apod. To však nemůže ke správnému určení úrovně stačit. Žádný test nemůže zhodnotit kvalitu vašeho mluveného a psaného projevu, a tyto dva prvky jsou pro určení úrovně zásadní.


Větší část tohoto článku byla převzata z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.

Překlad:
  1. v němčině Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen
  2. Elementare Sprachverwendung
  3. Selbstständige Sprachverwendung
  4. Kompetente Sprachverwendung


Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Grammatikthemenpark: Deutsch lernen

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu. Tentokrát je to učení němčiny.

ALL LEVELS

Co je na němčině nejdůležitější

Co je potřeba se nejvíce učit, pokud se chci naučit dobře německy? Existuje na to nějaká jasná odpověď?

STARTER

Němčina pro začátečníky

Přehled dostupných materiálů na tomto webu, které jsou určeny začátečníkům.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Úrovně němčiny 2 7934 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 5 lety