Mein Deutsch

Číslovky 2 (pro pokročilejší)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.08.2022

Jak se v němčině vyjádří “zaprvé” nebo “poprvé”, jak se řekne “třikrát” či “pětka” a jak se tvoří zlomky.Číslovky (pro pokročilejší)

Německé číslovky stejně jako v češtině dělíme na dva základní druhy – určité a neurčité. Určité číslovky vyjadřují přesný počet (zwei, fünfmal, dreifach), neurčité číslovky vyjadřují nepřesný počet nebo neurčité množství (mehr, wenig, vielmal).

Všechny určité a neurčité číslovky dále dělíme na: základní, řadové, násobné, podílné, druhové a zlomky.

Se základními a řadovými číslovkami jste se již setkali v článku Číslovky 1 (pro začátečníky).
V tomto článku se podíváme na pokročilejší řadové číslovky, násobné číslovky a zlomky. Připomeneme si i zpodstatnělé číslovky.

Řadové číslovky

Poprvé, podruhé…

Zde se řadová číslovka chová jako přídavné jméno, proto po předložce zu a určitém členu následuje koncovka -en.

zum ersten Mal TTT *1
zum zweiten Mal TTT *2
zum dritten Mal TTT *3

Sie erinnerte sich an die Zeit, als sie ihn zum ersten Mal gesehen hatte. TTT *4
Im Juni fährt er bereits zum zweiten Mal nach Deutschland. TTT *5

Zaprvé, zadruhé…

Pokud k výše zmíněným tvarům řadových číslovek přidáme ještě -s, dostaneme formu užívané při výčtu, na seznamech apod.

erstens TTT *6
zweitens TTT *7
drittens TTT *8
viertens TTT *9

Heute gehe ich nicht mit – erstens habe ich kein Geld und zweitens keine Zeit. TTT *10

Násobné číslovky

Násobných číslovek používáme tam, kde chceme říci, jak často se něco opakuje. V němčině se násobné číslovky dělí na dvě skupiny – u jedné přidáváme -mal, u druhé -fach.

-mal (-krát)

základním číslovkám přidáváme -mal.

fünfmal TTT *11
hundertmal TTT *12

Někdy přidáme -mals:

vielmals TTT *13
mehrmals TTT *14

Ptáme se otázkou pomocí slovíčka Wievielmal?TTT *15

Wievielmal musstest du die Prüfung wiederholen? – Dreimal TTT *16

Tyto číslovky mají charakter příslovcí a jsou nesklonné.

Du darfst dreimal würfeln, dann ist der Nächste dran. TTT *17
Er hat schon fünfmal angerufen. TTT *18
Nehmen Sie die Medizin zweimal am Tag. TTT *19
Ins Kaufhaus ist schon mehrmals eingebrochen worden. TTT *20

Od skupiny těchto násobných číslovek lze příponou -ig tvořit přídavná jména.

Er ist ein dreimaliger Weltmeister. TTT *21
Die dreimalige Wiederholung brachte den Erfolg. TTT *22

-fach (-násobně)

základní číslovce přidáme příponu -fach.

dreifach TTT *23
vierzigfach TTT *24
mehrfach TTT *25
vielfach TTT *26

Ptáme se na ně tázacím zájmenem Wievielfach? TTT *27

Wievielfacher Vater ist er? TTT *28

Tato skupina číslovek může mít charakter buď přídavného jména, nebo podstatného jména. V druhém případě je rodu středního (a nezapomínejme na velké písmeno na začátku slova!).

ein dreifacher Rittberger TTT *29
ein zweifacher Mord TTT *30
ein vierfacher VaterTTT *31
das Zweifache TTT *32
das Zehnfache TTT *33

Der Preis ist um ein Vielfaches gestiegen. TTT *34
Für dieses Spiel habe ich das Vierfache meines Taschengeldes ausgegeben. TTT *35

doppelt

Číslovka zweifach bývá velice často nahrazována slovem doppelt. Kromě významu dvojnásobný se slovo doppelt používá také ve významu dvojitý, dvakrát tolik, dvakrát tak velký apod.

Wir müssen doppelt soviel arbeiten wie die Anderen. TTT *36
Du musst die doppelte Menge benutzen. TTT *37
Zu Hause haben wir doppelte Fenster. TTT *38
Er ist doppelt so groß wie ich. TTT *39
Dieses Buch habe ich doppelt. TTT *40

Pravděpodobně znáte slavnou knihu Ericha Kästnera Das doppelte Lottchen. TTT *41

Zlomky

Zlomky – Bruchzahlen – označují část celku a skládají se z čitatele a jmenovatele. Čitatel se vyjadřuje základní číslovkou (pouze u číslovky eins odpadá koncové -s).
Naproti tomu jmenovatel se tvoří:

pro číslovku 2 – die Hälfte

pro číslovku 3 a všechny ostatní – ke kořeni slova řadové číslovky přidáme příponu - el, -stel

Zlomky jsou nesklonné, rodu středního.

das Drittel TTT *42
das Viertel TTT *43
das Hundertstel TTT *44
das Tausendstel TTT *45

Pokud stojí bezprostředně za zlomkem podstatné jméno, nejčastěji udávající množství, míru, hmotnost apod., píšeme obě části zlomku malým písmenem.

Er hat zwei drittel Liter Milch getrunken. TTT *46
Sie hat um fünf hundertstel Sekunden gewonnen. TTT *47

To neplatí v případech, kdy se zlomek ve větě chová jako podstatné jméno. Pak ho píšeme s velkým počátečním písmenem.

Zwei Drittel der Population lebt auf Inseln. TTT *48
Wir haben ein Viertel des Weges hinter uns. TTT *49
Nur drei Zehntel der Bevölkerung interessiert sich für die neue Methode. TTT *50

Většinou se zlomek od jednotky míry píše zvlášť. Ale ve spojeních, která se často vyskytují, vytváříme složeninu zlomku a následujícího podstatného jména míry a množství. V tomto případě se jedná o podstatné jméno a píšeme ho s velkým počátečním písmenem.

eine Viertelstunde TTT *51
ein Viertelmeter TTT *52
eine Hundertstelse­kunde Vorsprung TTT *53

půl

České “půl” můžeme vyjádřit dvěma způsoby:

 • jako přídavné jméno halb (půl něčeho) se píše s malým písmenem
 • jako podstatné jméno die Hälfte (polovina) se píše s velkým písmenem a užíváme ho se členem

Ich habe den halben Kuchen gegessen. TTT *54 = Ich habe die Hälfte des Kuchens gegessen. TTT *55

V některých případech je opět možné tvořit složeniny. Pak odpadá koncovka přídavného jména.

ein halbes Jahr = ein Halbjahr TTT *56

Pokud stojí před halb celá číslovka, vytváříme jedno slovo.
Pozor – spojka und zde na rozdíl od češtiny není!

1 ½ – eineinhalb / anderthalb TTT *57
2 ½ – zweieinhalb TTT *58
3 ½ – dreieinhalb TTT *59

Tom studiert seit eineinhalb Jahren in Wien. TTT *60 TTT *61
Ich wohne seit fünfeinhalb Jahren hier. TTT *62

V určitých situacích se používá pouze jmenovatel zlomku. To platí především pro halb, drittel, viertel, achtel.

Die Mannschaft ist im Achtelfinale. Um das Viertelfinale zu erreichen, müssen die Spieler schon in der ersten Halbzeit Druck machen und verstärkt im Angriffsdrittel agieren. TTT *63

Zpodstatnělé číslovky

Stejně jako v češtině, i v němčině fungují v některých případech číslovky jako podstatná jména. Některé jsme viděli výše, další (utvořená ze základních číslovek) najdete níže:

označení číslic

die ZweiTTT *64
die ZehnTTT *65

označení školních známek

Er hat eine Drei in Physik.TTT *66
Sie hat im Zeugnis nur drei EinsenTTT *67

označení linek hromadné dopravy

Fahren Sie mit der Drei und dann steigen Sie in die Zehn um.TTT *68

označení věkových skupin

Sie ist eine elegante Vierzigerin. TTT *69

Poznámka ke skloňování neurčitých číslovek

Některé neurčité číslovky mají tvar neurčitých zájmen a skloňují se jako určitý člen (einige, mehrere, wenige…)

Er war seit mehreren Tagen nicht zu Hause. TTT *70
Peter reist oft nur mit wenigen Sachen. TTT *71
Sie kennen sich schon einige Wochen. TTT *72
Es war ein Wunsch vieler Leute. TTT *73

Oproti tomu druhá skupina neurčitých číslovek má charakter příslovcí a jsou nesklonná (etwas, genug, ein paar, ein bisschen)

etwas Zeit TTT *74
genug Geld TTT *75
mit ein paar Freunden TTT *76

Shrnutí

U všech číslovek je nutné si uvědomit, podle kterého slovního druhu je používáme:

 • Má-li číslovka charakter podstatného jména, chová se stejně jako podstatné jméno. Často se pojí se členem, na začátku slova píšeme velké písmeno a skloňujeme ji jako podstatné jméno.
 • Některé číslovky se chovají jako přídavná jména – v tomto případě je nutné dodržovat pravidla skloňování přídavných jmen a na začátku slova psát malé písmeno.
 • Nejjednodušší je, pokud má číslovka charakter příslovce. Pak je nesklonná, to znamená, že má vždy stejný tvar a píšeme ji s malým písmenem.

Příště se ještě v článku pro velmi pokročilé studenty podíváme na číslovky druhové a podílné.

Angličtina se s číslovkami tolik “nepáře”, přesto jich užívá několik druhů – zde např. článek o násobných číslovkách nebo o tom, jak říci zaprvé a poprvé.

Překlad:
 1. poprvé
 2. podruhé
 3. potřetí
 4. Vzpomněla si na dobu, kdy ho poprvé viděla.
 5. V červnu už jede podruhé do Německa.
 6. zaprvé
 7. zadruhé
 8. zatřetí
 9. začtvrté
 10. Dnes s tebou nejdu, zaprvé nemám peníze a zadruhé nemám čas.
 11. pětkrát
 12. stokrát
 13. mnohokrát
 14. vícekrát
 15. Kolikrát?
 16. Kolikrát jsi musel tu zkoušku opakovat? – Třikrát.
 17. Můžeš třikrát házet, pak je na řadě další.
 18. Už volal pětkrát.
 19. Berte tyto léky dvakrát denně.
 20. Do toho obchodního domu se vloupali již víckrát.
 21. Je to trojnásobný světový šampion.
 22. Trojí zopakování přineslo úspěch.
 23. trojnásobně
 24. čtyřicetinásobně
 25. vícenásobně
 26. mnohonásobně
 27. Kolikanásobně?
 28. Kolikanásobný otec je?
 29. trojitý rittberger
 30. dvojnásobná vražda
 31. čtyřnásobný otec
 32. dvojnásobek
 33. desetinásobek
 34. Cena vzrostla o mnohonásobek.
 35. Za tuto hru jsem utratil čtyřnásobek svého kapesného.
 36. Musíme pracovat dvakrát tolik než ostatní.
 37. Musíš použít dvojnásobné množství.
 38. Doma máme dvojitá okna.
 39. Je dvakrát tak velký než já.
 40. Tuhle knihu mám dvakrát.
 41. “Dvojitá Lotka”, v českém překladu jako “Luisa a Lotka”.
 42. třetina
 43. čtvrtina
 44. setina
 45. tisícina
 46. Vypil dvě třetiny litru mléka.
 47. Vyhrála o pět setin sekundy.
 48. Dvě třetiny populace žijí na ostrovech.
 49. Máme za sebou čtvrtinu cesty.
 50. Jen tři desetiny obyvatelstva se zajímají o tu novou metodu.
 51. čtvrthodina
 52. čtvrt metru
 53. náskok o setinu sekundy
 54. Snědl jsem půl koláče.
 55. Snědl jsem polovinu koláče.
 56. půl roku, půlrok
 57. jedna a půl
 58. dva a půl
 59. tři a půl
 60. Tom studuje rok a půl ve Vídni.
 61. Protože je číslo vyšší než jedna, je podstatné jméno za ním v množném čísle.
 62. Bydlím zde pět a půl roku.
 63. Mužstvo je v osmifinále. Aby se dostalo do čtvrtfinále, musí hráči už v prvním poločase vytvořit tlak a posílit působení v útočné třetině.
 64. dvojka
 65. desítka
 66. Má trojku z fyziky.
 67. Na vysvědčení má jen tři jedničky.
 68. Jeďte trojkou a potom přestupte na desítku.
 69. Je to elegantní čtyřicátnice.
 70. Už několik dnů nebyl doma.
 71. Petr často cestuje jen s málo věcmi.
 72. Znají se už několik týdnů.
 73. Bylo to přání mnoha lidí.
 74. trochu času
 75. dost peněz
 76. s několika přáteli


Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Základy německého slovosledu a vysvětlení větné rámcové konstrukce.

STARTER

Základní pravidla pro čtení německých slov

Jak čteme v němčině Z nebo V? Vyslovuje se H ve slově GEHEN?

INTERMEDIATE

Test: Pořádek slov ve větě (pro pokročilejší)

Víte, jak seřadit slova v hlavní i vedlejší větě?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář