Slovesa s předponami #5 - HÖREN

Vydáno dne 15.04.2022

Předponová slovesa jako např. GEHÖREN, AUFHÖREN a další.Slovesa s předponami # 5 – HÖREN

Slovesa s předponami jsou v němčině jednou z velmi obtížných skupin slovní zásoby. V úvodním článku jsme si vysvětlili, proč jsou tato slovesa důležitá, jaké mají gramatické vlastnosti a co nám může pomoci při jejich učení.

V tomto článku se podíváme na pár nejpoužívanějších sloves odvozených od slovesa hören, především pak na ta, u nichž se význam těžko odhaduje.

Tip! Zaveďte si notýsek či soubor v počítači/te­lefonu/online, kam si budete nová slovesa s předponami zaznamenávat. Zapisujte si je i s příkladovými větami a hlavně se pokuste vymyslet si vlastní věty, které se týkají vás, které vám svým významem budou blízké. Pokud se vám např. nelíbí nejnovější píseň vašeho jinak oblíbeného interpreta, můžete si zapsat:

Dieses Lied gehört nicht zu seinen Besten.

Stoprocentně si tak sloveso gehören zapamatujete lépe, než pomocí příkladových vět nabízených zde či ve slovníku.

Tvary slovesa

Než začneme, připomeňme si raději, že sloveso hören je slabé a časuje se tudíž pravidelně:

hören /ˈhøːʁən/ (hovorově též /ˈhøːɐ̯n/ )
er hört /ˈhøːɐ̯t/
er hörte /ˈhøːɐ̯tə/
gehört /ɡəˈhøːɐ̯t/ 

Pomocným slovesem je haben.

Hlídejte si správnou výslovnost, ať vaši konverzační partneři nemají pocit, že používáte tvarů slova Heer nebo hehr.

gehören

Začneme slovesy, u nichž význam jen tak neodhadneme. První je gehören /ɡəˈhøːʁən/ , které nejčastěji potkáme ve významu “patřit” (být majetkem). Pojí se s dativem (3. pádem), tedy něco patří “někomu, něčemu”.

Das rote Cabrio gehört dir? TTT *1
Es tut mir leid, aber mein Herz gehört einer anderen. TTT *2
Wem gehört der Hund? TTT *3
Du kannst doch nicht nehmen, was dir nicht gehört! Das ist ein Diebstahl! TTT *4

Také ho často uvidíme jako “patřit k něčemu, řadit se k něčemu”

David gehört zu meinen besten Freunden. TTT *5
Aber komm schon! Der Mülleimer gehört doch zu deinen Pflichten! TTT *6
Diese Gemälde gehören zu ihren besten Werken. TTT *7

Rovněž toto sloveso použijeme pro vyjádření toho, co kam patří.

Hör mal, hierher gehört das Werkzeug nicht! TTT *8
Wohin gehören die Bestecke? – Da oben hin! TTT *9
Ein Hund gehört halt in die Plattenbauwohnung nicht. TTT *10

Zapomenout bychom neměli ani na význam “patřit se, slušet se”, kde přidáme ještě sich.

Sie benimmt sich immer, wie es sich gehört. TTT *11
Es gehört sich wirklich nicht, so zu sprechen, wenn man Präsident ist. TTT *12

I samotné gehören (které je vlastně spojením neodlučitelné předpony ge- + hören) k sobě může ještě přibírat další předpony. Ty už mění význam jen nepatrně.

angehören

/ˈanɡəˌhøːʁən/
Toto sloveso se pojí s dativem.

Dieser Politiker gehört noch der alten Generation an. TTT *13
Lassen wir es endlich, solche Dinge gehören doch der Geschichte an! TTT *14

dazugehören

/daˈt͡suːɡəˌhøːʁən/

Man will in der neuen Schule dazugehören, nicht wahr? TTT *15
Eine Demokratie besteht ja nicht nur aus demokratischen Institutionen, obwohl sie natürlich dazugehören. TTT *16
Ich weiß, wie schwer es ist, die ganze Nacht nicht zu schlafen. Doch das gehört dazu, Mutter zu sein. TTT *17

zusammengehören

/t͡suˈzamənɡə­ˌhøːʁən/

Weißt du, Schatz, ich habe das Gefühl, wir gehören nicht zusammen… TTT *18
Sie trug die Socken, die offensichtlich nicht zusammengehörten. TTT *19

Gramatické okénko – tvar gehört

Tvar gehört /ɡəˈhøːɐ̯t/ nás může někdy pěkně poplést. Náleží totiž jak ke slovesu hören, tak gehören.
Následující vám pomůže tvary rozlišit:

U slovesa hören se tvar gehört objevuje pouze jako participium (“3. tvar slovesa”) tj. najdeme ho jen v perfektu a v pasivu:

Er hat mich nicht gehört. TTT *20
Ich bin sehr froh, wenn meine Musik gehört wird. TTT *21

Naproti tomu u slovesa gehören se tvar gehört se kromě participia objevuje ještě v přítomném čase (3. osoba singuláru + 2. osoba plurálu):

Das Haus, in dem ich wohne, gehört meinem Großvater. TTT *22
Es spielt keine Rolle, in welches Land ihr gehört. Wir alle sind Menschen. TTT *23

Dejte tedy pozor, protože i ten nejmenší detail tu může změnit smysl věty:

Er hat sie gehört. → Slyšel ji.

vs

Er hat ihr gehört. → Patřil jí (náležel jí).

aufhören

Druhým, velmi užitečným slovesem, je aufhören /ˈaʊ̯fˌhøːʁən/  – končit, skončit, přestat.

Hör auf zu singen! Es gefällt mir nicht! TTT *24
Wenn es am besten schmeckt, soll man aufhören. TTT *25
Er versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. TTT *26
Es hat endlich aufgehört zu schneien. TTT *27
Hier hört man mit allen Spaßen auf! TTT *28

Mnozí studenti, kteří ovládají angličtinu, mají tendenci v takových situacích užít sloveso stoppen /ˈʃtɔpn̩/ . To ovšem označuje nějaký způsob zastavení (v) pohybu:

Der Polizist stoppte die schnell fahrenden Autos. TTT *29
Nichts kann mich stoppen! TTT *30
Stopp mal! TTT *31

überhören

Jako poslední si uvedeme sloveso überhören. Ne snad, že by patřilo k těm nejdůležitějším, ale je dobrým příkladem předponových sloves, která mají někdy oddělitelnou předponu a kde tudíž výslovnost (konkrétně důraz, přízvuk) mění význam slov.

ÜBERhören /ˈyːbɐˌhøːʁən/  – přeposlouchat se něčeho – mít toho dost, slyšet to příliš často (např. píseň)
überHÖREN /yːbɐˈhøːʁən/  – přeslechnout se, neslyšet / schválně neslyšet, ignorovat
V prvním případě je předpona přízvučná (a tudíž odlučitelná), v druhém ne.

Ich habe mir diesen Song übergehört. TTT *32
Entschuldigen, ich habe Ihren Namen überhört. TTT *33
Sie hat die zweideutigen Anspielungen überhört. TTT *34

Ve významu použitém v poslední větě bychom mohli užít i slovesa weghören /ˈvɛkˌhøːʁən/ nebo sich verhören /fɛɐ̯ˈhøːʁən/ :

Das habe ich weggehört! TTT *35
Ab “unser Land blüht auf, Genossen” hab ich weggehört. TTT *36

Da haben Sie sich wohl verhört, mein Herr! TTT *37


Pro pokročilejší

Stručně si zmíníme i několik sloves, která by měli znát pokročilejší studenti.

umhören

Když něco hledáme nebo se po něčem ptáme (např. restauraci), tak vlastně chodíme a posloucháme, co nám lidé řeknou. Z této logiky vychází i sloveso umhören /ˈʊmˌhøːʁən/ .

Hör dich doch mal nach einem guten Restaurant um! TTT *38
Ich habe mich mal (danach) umgehört, was durchschnittlich dafür gezahlt wird. TTT *39
Er hat versprochen, sich nach einem guten privaten Englischlehrer umzuhören. TTT *40

verhören

Nejen znalci detektivních či válečných příběhů se již jistě setkali se slovesem verhören /fɛɐ̯ˈhøːʁən/ . Kromě významu uvedeného výše (přeslechnout se) totiž znamená i “vyslechnout, vyslýchat”.

Er erzählte uns, wie er von einem Gestapomann verhört wurde. TTT *41
Den müssen wir noch richtig verhören, Herr Kommissar! TTT *42

Výslech je potom das Verhör /fɛɐ̯ˈhøːɐ̯/ .

Er hat alles beim Verhör verraten. TTT *43

Tři velmi podobná slovesa, která se však jemně odlišují.
einhören /ˈaɪ̯nˌhøːʁən/ TTT *44
hineinhören /hɪˈnaɪ̯nˌhøːʁən/ TTT *45
reinhören /ˈʁaɪ̯nˌhøːʁən/ TTT *46
sich reinhören /ˈʁaɪ̯nˌhøːʁən/ TTT *47


Další slovesa

Nakonec ještě pár sloves, jejichž význam snadno odhadnete – zkuste si vždy nejprve sami pro sebe říci, co asi dané sloveso znamená a až potom se podívat do žárovky.

durchhören /ˈdʊʁçˌhøːʁən/ TTT *48
mithören /ˈmɪtˌhøːʁən/ TTT *49
zuhören /ˈt͡suːˌhøːʁən/ TTT *50
Auf Wiederhören! /aʊ̯f ˈviːdɐˌhøːʁən/ TTT *51

Závěr

Ukázali jsme si několik základních užitečných kombinací slovesa hören a předpon.

Nezapomeňte, že nemá příliš smysl učit se slovíčka izolovaná. Mnohem efektivnější je číst, poslouchat a dívat se na filmy – když tam narazíte na předponové sloveso, většinou ho z kontextu dokážete pochopit. Každé další setkání s ním bude pro vás jednodušší a po nějaké době si na něj tak zvyknete, že ho začnete sami bez problémů používat.

Dnešní téma si budete moci již brzy procvičit v testu.

Překlad:
 1. Ten červený kabriolet patří tobě?
 2. Je mi líto, ale mé srdce patří jiné.
 3. Komu patří ten pes?
 4. Nemůžeš si přece brát něco, co ti nepatří! To je krádež!
 5. David patří k mým nejlepším přátelům.
 6. Ale prosím tě! Koš přece patří mezi tvoje povinnosti!
 7. Tyto malby patří k jejím nejlepším dílům.
 8. Hele, sem nářadí nepatří!
 9. Kam patří příbory? – Tamhle nahoru!
 10. Pes do paneláku prostě nepatří.
 11. Vždy se chová tak, jak se sluší.
 12. Opravdu se nesluší takto mluvit, když je člověk presidentem.
 13. Tenhle politik patří ještě ke staré generaci.
 14. Nechme to konečně být, tyhle věci přeci patří minulosti!
 15. V nové škole je příjemné zapadnout mezi ostatní.
 16. Demokracie se neskládá pouze z demokratických institucí, i když jsou samozřejmě její součástí.
 17. Vím, jak těžké to je, když člověk celou noc nespí. Ale to patří k mateřství.
 18. Víš miláčku, mám pocit, že k sobě nepatříme…
 19. Měla na sobě ponožky, které k sobě očividně nepasovaly.
 20. Neslyšel mne.
 21. Jsem rád, když někdo poslouchá moji hudbu.
 22. Dům, v kterém bydlím, patří dědečkovi.
 23. To, do které země patříte, nehraje žádnou roli. Všichni jsme lidé.
 24. Přestaň zpívat! Nelíbí se mi to!
 25. V nejlepším se má přestat. (doslova: Když to nejlépe chutná, má se přestat.
 26. Zkouší přestat kouřit.
 27. Konečně přestalo sněžit.
 28. Tady končí každá legrace!
 29. Policista zastavoval auta, která jela rychle.
 30. Nic mne nezastaví!
 31. Zastav! Počkej chvilku!
 32. Už jsem se téhle písničky přeposlouchal (nasytil, přesytil…).
 33. Promiňte, přeslechl jsem Vaše jméno.
 34. Úmyslně ignorovala dvojsmyslné narážky.
 35. Tak to jsem neslyšel! (úmyslně – jinak bych se asi rozzlobil)
 36. Od “naše země vzkvétá, soudruzi” jsem přestal poslouchat.
 37. To jste se asi přeslechl, pane!
 38. Poptej se po nějaké dobré restauraci!
 39. Poptal jsem se, kolik se za to průměrně platí.
 40. Slíbil, že se poptá po nějakém dobrém soukromém učiteli angličtiny.
 41. Vyprávěl nám, jak ho vyslýchal gestapák.
 42. Toho musíme ještě důkladně vyslechnout, pane komisaři!
 43. U výslechu všechno prozradil.
 44. naposlouchat si (seznámit se s něčím opakovaným posloucháním)
 45. zaposlouchat se (např. do hudby)
 46. poslechnout si něco, většinou jen krátce, na seznámení
 47. zaposlouchat se (např. do hudby)
 48. slyšet (např. hudbu skrz zeď) / rozeznat (např. v hlase rozhořčení) / poslechnout si něco celé, např. CD, přednášku apod.
 49. vyslechnout (náhodně) / odposlouchávat, tajně poslouchat
 50. poslouchat, naslouchat
 51. Na slyšenou! (doslova: Na znovuslyšenou!)
Přepis bublinkové nápovědy: