Jak na to - GRAMMATIK

Vydáno dne 28.05.2024

Gramatika rozhodně není na studiu němčiny to nejdůležitější, důležitá však určitě je. V tomto článku se dovíte, proč je gramatika nezbytná, jak se ji efektivně učit, jak vybírat učebnici atd.Jak na to – GRAMMATIK

Gramatika patří, spolu s např. slovní zásobou, mezi tzv. jazykové prostředky. Učit se ji, procvičovat a správně ji používat není mnohdy vůbec jednoduché. Gramatika je totiž oblastí, ve které se objevuje množství abstraktních pravidel, zákonitostí a hlavně výjimek. Zatímco jedni dávají gramatice až možná velký význam, druzí ji řadí až na jedno z posledních míst. Proč se tedy gramatiku učit? Jak se ji učit efektivně?

Studium založené na gramatice

V minulosti bylo běžné, že studium jazyka se vlastně rovnalo studiu gramatiky tohoto jazyka. Učit se jazyk znamenalo učit se gramatické poučky, dělat gramatické drily a překládat věty pomocí nově naučené gramatiky. Možná znáte ze svých studií angličtiny onu veleslavnou vícedílnou knihu o rodině Prokopově, Angličtina pro jazykové školy I-IV. Tato učebnice neučila studenty nic jiného než gramatiku.

Nebyla však zdaleka jediná. Byla jiná doba, nepředpokládalo se, že by studenti jazyk skutečně někdy ve svém životě aktivně používali, a proto možná byly gramatické rozbory na místě. Podobně je na tom stále ještě např. latina, u níž si jen těžko dovedeme představit konverzační hodiny, protože latina je jazyk mrtvý a prakticky nikdo jím nemluví.

Studium založené na řečových dovednostech

Dnešní podmínky jsou však jiné, člověk může být v kontaktu s mluvenou či psanou němčinou téměř denně. Pouhé gramatické rozklady a překlady již nestačí. Je potřeba, aby se pozornost přesměrovala z gramatiky na tzv. řečové dovednosti, tedy dovednost číst, psát, mluvit a poslouchat. Gramatika zde funguje pouze jako jeden z prostředků, skrze které tyto dovednosti můžete získat.

Základní funkce gramatiky je umožnit lidem se domluvit. To bychom měli mít na paměti, kdykoliv se gramatiku učíme. Neučíme se ji proto, abychom na jedničku procházeli všechny gramatické testy, ale proto, aby nám nedělalo problém domluvit se s cizincem, abychom rozuměli, co přesně říká, a aby i on nás přesně pochopil.

Gramatika jako taková by tedy nikdy neměla být cílem našeho snažení a neměla by být ani cílem školních hodin či lekcí v kurzech. Cílem by měla být vždy nějaká funkce jazyka. Nesměřujeme tedy k tomu “naučit se koncovky sloves v přítomném čase”, ale spíše “naučit se, jak rozpoznat, zda SIE ve větě znamená ONA či ONI”, k čemuž samozřejmě ony koncovky potřebujeme.

Jak se gramatiku učit?

I když lze docela velké množství gramatiky pochopit z používaných vět, textů či příběhů, některá pravidla, jako např. skloňování, se odpozorovávají poměrně těžko. Rozhodně se tímto způsobem běžně nedostanete dál než přibližně na úroveň B1-B2.
Gramatiku by se člověk měl učit vědomě, systematicky, smysluplně a cílevědomě. Je možné učit se podle knih, internetu, s učitelem atd.

Preskriptivní vs. deskriptivní gramatika

Ke gramatice existují dva přístupy. Přístup deskriptivní pouze popisuje, jak se gramatika v němčině skutečně používá. Preskriptivní spíše předepisuje, jak by se používat měla. Ten druhý způsob u nás učebnice používaly právě za dob Angličtiny pro jazykové školy, která vůbec nerespektovala vývoj jazyka, a studenti se museli učit i ta pravidla, která v živých jazycích už dávno neplatila.

Vybíráme učebnici

Dobrá a kvalitní učebnice gramatiky vám může usnadnit spoustu práce. Špatná učebnice vám naopak přidá práce spoustu a výsledky jen tak neuvidíte. Podle jakých kritérií tedy učebnici vybírat?

Základní otázkou je, jestli chci, aby ze mě byl expert přes gramatiku, který může být pro komunikaci v reálném světě naprosto nepoužitelný, nebo člověk, který bude gramatiku správně používat v hovoru a psaní. Věřím, že většina z nás spíše touží být v té druhé skupině. A proto bychom při výběru učebnice měli hlídat především následující prvky:

Můžete si pořídit i výukový software, v tom případě je potřeba dbát na stejné věci.

Pokud jste si výukový materiál již sehnali, můžete se pustit do studia. Pokud jste si vybrali dobře, učebnice se sama postará o dostatek kvalitních a různorodých cvičení.

Grammatik aktiv

Rozhodně nesmíte nikdy zůstat u vyplňování cvičení. Je nutné snažit se každou nově naučenou gramatiku používat. I zde platí, že co nepoužíváme, to si nepamatujeme. A co sami nepoužíváme, jen těžko potom chápeme, když to vidíme, nebo slyšíme použité. A proto se snažte vytvářet si své věty, které pro vás opravdu něco znamenají. Např. se chceme učit časování pravidelných sloves v přítomném čase a učebnice nabízí věty typu:

Haben Sie ein Problem mit ihrer Präsentation, Herr Müller?
Ullis Onkel arbeitet als Stationsvorstand.

Takové věty nám však nic neřeknou. Zkuste si vytvořit vlastní, ty, které se vás nějak týkají. U těch si jejich význam zapamatujete lépe a budete vědět, že je to jev, který lze prakticky použít.

Pište

V psaní si novou gramatiku procvičíte pravděpodobně nejlépe. Máte zde totiž více času nad pravidly přemýšlet. Když se naučíte nějakou novou gramatiku, vyzkoušejte si ji v psaní. Snažte se nový jev nějak zakomponovat do psaného textu, nezůstávejte pouze u jednotlivých vět. Takto napsaný text můžete dát někomu překontrolovat. Upozorní-li vás takový člověk na chyby, můžete s nimi pracovat a odstranit je.

Čtěte

Kromě psaní je ale důležité i číst, např. zjednodušenou četbu pro studenty. Při čtení uvidíte v kontextu zahrnuté obrovské množství gramatických jevů. Naučíte-li se nějakou novou gramatiku, velice vám pomůže, když ji uvidíte kromě učebnice i v nějakém kontextu.

Překládejte?

Překlad se při studiu gramatiky stále ještě používá v hojné míře. Rádi bychom vás ale přeci jen od tohoto způsobu odradili. Neustálé překládání často brání tomu, aby člověk pochopil smysl daného jevu, aby se naučil myslet německy se vším, co k tomu patří. Umět překládat neznamená umět německy, a umět německy neznamená umět překládat. Jsou to dvě různé věci.

Závěrem

Při studiu nikdy nezapomínejte, že gramatika je pouze jedním z jazykových prostředků. Učte se ji především názorně, vždy s vědomím, že i tento gramatický jev vám pomůže lépe se vyjadřovat a lépe se dorozumívat. Pořiďte si kvalitní studijní materiály a procvičujte. Nově naučené věci se snažte používat co nejvíce, abyste si je zažili a uměli je používat automaticky.


Větší část textu tohoto článku jsme převzali z webu helpforenglish.cz s laskavým svolením Marka Víta.

Přepis bublinkové nápovědy: